Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Lag og foreninger i Nedre Eiker kan søke om støtte til prosjekter. Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Søknadsfrist er 8. desember 2017.

Spørsmål kan rettes til eller kultursjef Jorunn Larsen på 32 23 28 45.

Les mer på Bufdir sin hjemmeside om søknadsprosessen.