Det foreløpige regnskapet viser at en ekstraordinær høy skatteinngang kan føre kommunen ut av Robek-lista allerede i 2017.

Rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv Østberg presenterte i dag det foreløpige regnskapet for 2016 for kommunestyret. De kunne fortelle at kommunen i 2016 fikk 25 millioner kroner mer i skatteinntekt enn budsjettert. Sammen med god og stram økonomistyring i alle kommunens virksomheter har dette ført til et regnskapsmessig overskudd på 43 millioner kroner etter at budsjettert inndekning av underskudd på 15 millioner kroner er gjennomført.

– Dette er et gledelig resultat og viser spesielt at Nedre Eiker kommune er på rett vei med hensyn til driften i virksomhetene. De ekstra skatteinntektene kan kommunen imidlertid ikke forvente at gjentar seg, siden det skyldes at enkeltpersoner tok ut store utbytter i 2016 for å tilpasse seg skattereformen. I tillegg var rentenivået noe lavere enn budsjettert. Kommunen fikk også 4 millioner mer i integreringstilskudd fordi vi bosatte flere flyktninger enn opprinnelig vedtatt og budsjettert, sier Liv Østberg.

Alle kommuner har for øvrig hatt tilsvarende ekstraordinær høy skatteinngang i 2016. For Nedre Eiker var økningen noe lavere enn landssnittet.

Underskuddet kan nedbetales

Ved inngangen til 2016 hadde kommunen et underskudd på 52 millioner kroner, hvorav det i 2016 var budsjettert å nedbetale 15 millioner kroner. Det gode årsresultatet innebærer imidlertid at hele underskuddet kan nedbetales i 2017, slik at kommunen kommer ut av Robek-lista i år.

Rådmann Truls Hvitstein er godt fornøyd med resultatet, men påpeker at 2017 vil bli et utfordrende år for kommunen.

– Vi foreslår at de 6 millionene av overskuddet som blir igjen når underskuddet er betalt avsettes til disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 er meget stramt og 6 millioner kroner er bare en liten buffer. Det anbefales at en kommune med en omsetning på 1,6 milliarder bør ha ca. 80 millioner på disposisjonsfond for å kunne takle svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Det gode årsresultatet er heller ikke nok til å ta tak de store utfordringene som nytt sykehjem og nye skoler, avslutter Hvitstein.

Til revisjon

Regnskapet for 2016 er avsluttet fra administrasjonens side og blir nå oversendt revisjonen. I juni kommer regnskapet til kommunestyret for endelig behandling.