Det skal legges nye vann- og avløpsrør i Nersetterveien. Veien må derfor stenges etappevis fra 1. september. Arbeidene vil pågå frem til sommeren 2018.

Kartskisse

Omkjøringsvei er over området til Steinberg Næringspark. (NB! Omkjøringstraseen er blitt endret noe. Den går nå rundt bygget.) Denne er merket rosa i kartet ovenfor. Nøyaktig hvor Nersetterveien blir stengt er skiltet i krysset Nersetterveien–Steinbergveien.

Arbeidet er omfattende og vil derfor pågå frem til sommeren 2018. Veien vil være helt stengt, også for gående og syklende. Tilførselsvei fra Nersetterveien til gangsti langs Drammenselva blir også etappevis stengt.

Dette skal gjøres 

Arbeidene som skal pågå i området Nersetterveien er satt i gang for å skille spillvann og overvann slik at overvannet transporteres ut i Loselva og spillvannet transporteres inn på renseanlegget i Mjøndalen. Det vil også underveis byttes ut gamle vannledninger og legge ny der det ikke finnes fra før på strekningen.

Alle beboere i området er varslet med eget informasjonsskriv. Berørte eiendommer vil etter hvert bli kontaktet av kommunen vedrørende fremdrift, stengte innkjørsler, omkjøringer, stikkledninger, oppsetting av rystelsesmålere og jordingsledninger.

Det vil bli sendt ut melding på SMS og i postkassene ved planlagte vannavstengninger.

Kommunens kontaktperson i prosjektet er anleggsansvarlig Ole Martin Sønju, tlf. 901 57 420.