Geodataingeniør Rune Bratlie fra Nedre Eiker kommune er nominert til Fyrlyktprisen som Offentlig sektors dataforum deler ut. Han er nominert for å ha utviklet en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder.

Offentlig sektors dataforum (OSDF) representerer både statlig og kommunal sektor. Prisen blir delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på konferansen NOKIOS 2. november. Konferansen er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.

På konferansens nettsider presenteres de tre finalistene. De to øvrige finalistene er Trondheim kommune og Oslo kommune. Rune Bratlies arbeid omtales slik:

Når vannet truer – GIS finner flomvegene

Rune Bratlie i Nedre Eiker har utviklet en beregningsmodell og et programsystem som simulerer vannløpenes vei ved store nedbørmengder. Programmet bygger på terrengmodell basert på kommunes kartdata og henter i tillegg data fra NVE om aktuelle vassdrag. Systemet er bygget ved bruk av fri programvare og er fritt tilgjengelig i hele kommunesektoren og for andre interesserte. Det er i dag tatt i bruk i minst 40 kommuner og ble presentert her på NOKIOS i 2014.

Metoden og programsystemet kan benyttes til detaljerte risikovurderinger og håndtering av overvann i arealplaner og byggesaker, noe som blir viktigere og viktigere, både fordi flomtruslene øker både i omfang og hyppighet, og sterkt økende press på nedbygging i sårbare områder. Systemet har derfor klar nytteverdi og likeledes et stort gjenbrukspotensiale i hele kommunesektoren og for andre som arbeider med flomsikring. Rune Bratlie har utviklet systemet i stor grad på fritiden, og dette representerer en innovativ løsning.

Skrevet omfattende fagartikkel

Les mer om arbeidet i artikkelen Beregning av flomveier med eksempler på bruk i kommunal forvaltning som sto på trykk i fagbladet Kart og plan nummer 1/2015. I artikkelen vises eksempler på flomberegninger ved blant annet Veiavangen ungdomsskole og Tusenårsstedet.

Rune BratlieVed hjelp av dataprogrammet Rune Bratlie har laget kan man beregne hvor vannet vil ta veien ved for eksempel store nedbørsmengder. Dermed ser kommunens planleggere om eventuelle flomtiltak må iverksettes for eksempel når et nytt område skal bygges ut.

Rune Bratlie
Kommunens arealplanleggere har stor nytte av beregningene Rune Bratlie og geodataavdelingen gjør. Her er arealplanlegger Siri Kluck Lottrup og Bratlie på befaring i en nylig anlagt flomvei i Åsen i Mjøndalen.