Smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 er beregnet på personer med demens. Det kan også fungere på personer med utviklingshemning, viser pilotundersøkelsen foretatt i Nedre Eiker kommune.

Merethe Haugland og Diana Pareli

Merethe Haugland, vernepleier i Nedre Eiker kommune og Diana Pareli, sykepleier og prosjektleder for implementering av MOBID-2 i kommunen, beskriver i en lengre artikkel i Sykepleien.no hvordan de har jobbet med pilotundersøkelsen og nyttige erfaringer de har fått underveis.

Prosjektgruppen har fra før implementert MOBID-2 i sykehjem og hjemmetjenesten i Nedre Eiker kommune, med gode resultater, noe som kan leses om i nyhetsartikkelen Solberglia trekkes frem for arbeidet med lindrende omsorg hos personer med demens.

I dag er det flere personer med utviklingshemning som blir eldre enn for bare noen tiår siden. Voksne personer med utviklingshemning er mer utsatt for både fysiske og psykiske lidelser sammenliknet med befolkningen generelt.

De har problemer med å kommunisere at de har vondt noe sted og ser ikke nødvendigvis sammenhengen mellom en fysisk skade på kroppen og smerten de føler. Det viser seg også at denne gruppen mottar mindre smertestillende medikamenter enn personer med adekvate kognitive funksjoner.

Smertekartlegging

Helsepersonell rapporterer at det er vanskelig å tolke de tvetydige signalene om smerter fra pasienter med demens eller fra personer med utviklingshemning og at det ikke finnes gode nok smertekartleggingsskjemaer som er spesielt utviklet for voksne personer med utviklingshemning.

Kartleggingsverktøyet MOBID-2 står for Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia og ble utviklet for å kartlegge smerter hos personer med demens. MOBID-2 er ett av få smertekartleggingsskjemaer som baserer seg på observasjon og berøring, og ikke på muntlig eller skriftlig tilbakemelding fra pasienten. Til dette brukes en kroppsskisse. Den som utfører undersøkelsen, skal vurdere og observerer ansiktsuttrykk eller verbale ytringer mens pasienten ledes gjennom ulike øvelser.

Prosjektet

For å teste brukervennligheten til kartleggingsverktøyet på en gruppe voksne personer med utviklingshemning, ble en pilotundersøkelse foretatt i forkant av implementeringen av MOBID-2 i bofellesskap og i samlokaliserte boliger for voksne personer med utviklingshemning og det er denne undersøkelsen som beskrives i artikkelen.

Resultatet viser at tjenesteyterne klarer å kartlegge smerter også hos denne målgruppen, men at fremgangsmåten bør endres noe. Tilbakemelding fra ansatte er også at kommunikasjonen med fastlege er forbedret etter innføringen og at brukeren får mer tilfredsstillende smertelindring.

Viktig å kjenne brukeren

– Brukeren har ikke språk, og det er vanskelig å se om han har smerter, vi merker det på fargen i ansiktet og humøret hans, kommenterer en ansatt. Denne kommentaren illustrerer godt hvor viktig det er at det er personalet, som kjenner personen meget godt, som skal gjøre undersøkelsen.

Det ble avdekket at mange personer med utviklingshemning er mer vare og sårbare for endringer i rutiner enn mange andre. Derfor er det litt opp til primærkontaktene å finne ut den best tenkelige måten å få utført undersøkelsen på for hver især og være kreative og løsningsorienterte når målgruppen er personer med utviklingshemning.

Tilbakemeldingen fra 84,6 prosent av deltakerne på pilotundersøkelsen var at skjemaet var intuitivt og enkelt å bruke. 92,3 prosent svarte at de ville anbefale MOBID-2 til andre kollegaer.

Veien videre

Prosjektgruppen mener at er det et godt verktøy, men fremgangsmåten bør endres noe for at det skal bli tilrettelagt for personer med utviklingshemning.

Gjennom spørreundersøkelsen ble det avdekket at innføring og bruk av MOBID-2 må forankres godt i ledelsen før oppstart og at spesialtrent helsepersonell innen metoden styrker bruken. Videre ble det poengtert at smertekartleggingsskjemaet bare må benyttes av personell som kjenner beboeren som skal kartlegges meget godt.

Håpet er at MOBID-2 skal testes ut i større skala for å gi mer vitenskapelige svar på sikt. Et fagmiljø på Hamar skal teste ut MOBID-2 i regi av prosjektet «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming». Andre kommuner ser også til Nedre Eiker når de nå ønsker å innføre samme metode.

Les hele artikkelen på Sykepleien.no:

Smerter hos personer med psykisk utviklingshemning