Det foreløpige regnskapet for kommunen viser et overskudd på 8,2 millioner kroner for 2015. Overskuddet vil bli brukt til å betale ned på det samlede underskuddet, som nå er redusert til 52 millioner kroner.

Regnskapet for 2015 er avsluttet fra administrasjonens side og oversendt revisjonen. I mai kommer regnskapet til kommunestyret for endelig behandling. Tallene er derfor foreløpige, men viser et netto positivt driftsresultat på 13,9 millioner kroner. Dette utgjør ca. 0,9 % av driftsinntektene. Årets resultat er for øvrig en forbedring av netto driftsresultat med 49,1 millioner kroner i forhold til 2014.

Det har vært et stadig større overforbruk i helse- og omsorg de siste årene, men i 2015 ble den negative trenden snudd. Merforbruket i 2015 ble 15 millioner. Dette er en forbedring fra 2014, da merforbruket var på 29 millioner kroner. Det er i første rekke de 22 årsverkene som ble fjernet i denne delen av kommunens virksomhet som har medført at man nå har bedre kontroll på utgiftene. Målet er at helse- og omsorg skal gå i balanse i 2016.