Fra 1. september behandles plan- og byggesaker for Svelvik av Nedre Eiker kommune.

Rett før sommeren vedtok kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker at plan- og byggesakstjenester for Svelvik kommune administrativt skal behandles av Nedre Eiker. Bakgrunnen for avtalen var at kun en av fire stillinger i Svelviks plan- og byggesaksavdeling var besatt. Svelvik valgte da å innlede et samarbeid med Nedre Eiker i stedet for å bygge opp igjen en egen avdeling.

Telefon- og besøkstid

Avtalen innebærer at innbyggere og profesjonelle aktører i Svelvik skal henvende seg til Nedre Eikers byggesaksavdeling. Telefon og besøkstiden er mandag-fredag mellom kl. 12 og 14.

I tillegg vil minst en saksbehandler ha fysisk tilstedeværelse i Svelvik onsdager mellom kl. 09-15. Dette tilbudet er i første rekke ment for innbyggere (ikke ansvarlige søkere).

Arkiv og postlister

Samarbeidet gjelder også støttetjenester i forbindelse med plan- og byggesakstjenestene slik som arkiv, geodata og publikumsservice.

  • All post relatert til plan- og byggesaker skal adresseres til Nedre Eiker kommune.
  • Post tilknyttet plan- og byggesaker i Svelvik finnes på Svelvik sin innsynsløsning.

Skape større fagmiljø

En av hensiktene med å inngå avtalen er at dette vil føre til god plan- og byggesaksbehandling i begge kommuner. Et større fagmiljø og bredere omfang av saker vil styrke fag- og læringsmulighetene for fagavdelingen. Som en følge av samarbeidet utvides Nedre Eikers plan og byggesaksavdeling med inntil fire nye medarbeidere.

Saker av prinsipiell betydning behandles politisk i Svelvik

Saker av prinsipiell betydning eller som i henhold til særskilt lovbestemmelse skal behandles av politisk utvalg/kommunestyre, skal fortsatt behandles av politiske organer i Svelvik kommune, men saksforberedelsen skal gjøres av vertskommunen. Rådmannen i Svelvik kommune vil i slike tilfeller være formelt ansvarlig for utredningen og innstillingen til folkevalgte i Svelvik kommune.

Ansvaret for seksjoneringssaker i Svelvik kommune ivaretas for øvrig av Drammen kommune frem til kommunesammenslåingen.