Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for å skape et best mulig tilbud til brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Formålet med arbeidsgiverpolitikken:

  • Gi de ansatte medinnflytelse, ansvar og motivasjon
  • Bygge gode relasjoner mellom de folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen
  • Møte innbyggerne med åpenhet og respekt

Verdigrunnlag

Det praktiske daglige arbeidet skal preges av:

  • Respekt og åpenhet
  • Ansvar og profesjonalitet
  • Utvikling
  • Service og samarbeid
  • Etikk

Innsatsområder

Utvikling og nyskapning

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • at ansatte får mulighet til å bygge og bruke sin kompetanse og kreativitet
  • gode prosesser for kontinuerlig forbedring

Arbeidsgiver forventer:

  • at ansatte og ledere bidrar til å tenke kvalitet, kontinuerlig forbedring, samarbeid, nyskapning og gjennomføring

Innflytelse

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • arenaer for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte
  • mulighet for ansatte til å påvirke sin egen arbeidsplass
  • samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte (trepartssamarbeid)

Arbeidsgiver forventer:

  • aktivt bidrag i forbedring av tilbud til brukere og innbyggere
  • fleksibilitet og endringsvilje

Lederskap

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • en utviklende felles lederkultur
  • samarbeidsorienterte, trygge og tydelige ledere
  • utviklings- og endringskompetanse

Arbeidsgiver forventer at du som leder:

  • er resultatorienterte og tar ansvar
  • delegerer og myndiggjør
  • støtter, veileder og stiller krav
  • er utviklingsorienterte
  • skaper gode arbeidsmiljø
  • forstår samarbeidet mellom det administrative og politiske lederskap og opptrer lojalt ovenfor beslutninger

Rekruttere og beholde arbeidskraft

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • lærlingordninger, praksisplasser, studenter og traineeordninger
  • å kartlegge og benytte spesialkompetanse ut fra kommunens behov
  • å redusere uønsket deltid
  • å sikre mangfold
  • aktivt arbeid opp mot utdanningsinstitusjoner
  • egenutvikling og utfordrende oppgaver

Arbeidsgiver forventer:

  • motiverte, ansvarsbevisste og engasjerte ansatte
  • bidrar til positiv omdømmebygging

Kompetanseutvikling

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • nødvendig kompetanse for å utføre og videreutvikle tjenestene
  • å bruke riktig kompetanse for å nå mål og yte gode tjenester
  • en lærende organisasjon

Arbeidsgiver forventer:

  • forvalter sin viten til organisasjonens beste
  • at ansatte deler sin kunnskap med andre
  • at ansatte tar ansvar og er villig til å delta i kompetanseutvikling
  • at ansatte tar ansvar for egen kompetanseutvikling ut fra kommunens behov

Lønnspolitikk

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår
  • at den enkelte ansatte kan påvirke sin egen lønnsutvikling
  • samsvar mellom kompetanse, ansvar, resultat og lønn

Arbeidsgiver forventer:

  • ledere som følger opp vedtatt lønnspolitikken ute i virksomhetene

Etikk

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • å gjøre de etiske retningslinjer kjent for alle ansatte
  • å utvikle arenaer for drøfting av etiske dilemmaer i hverdagen
  • åpenhet og innsyn
  • den enkeltes integritet
  • varsling av kritikkverdige forhold

Arbeidsgiver forventer at:

  • ansatte setter seg inn i etiske retningslinjer
  • ansatte handler i samsvar med kommunens etiske retningslinjer og allmenne oppfatninger om hva som er rett og galt
  • ledere tar et særlig ansvar for å tydeliggjøre hva som er etisk forsvarlig adferd

Arbeidskultur

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • en utviklende arbeidskultur
  • en inkluderende arbeidskultur
  • at arbeidsplassene er tilrettelagt

Arbeidsgiver forventer:

  • at den enkelte ansatte tar ansvar for en god og inkluderende arbeidskultur
  • konstruktive tilbakemeldinger
  • identitet og omdømme

Arbeidsgiver legger til rette for:

  • at brukere og innbyggere opplever kvalitet og service
  • at ansatte forstår sin rolle i omdømmebygging
  • en felles kultur i hele organisasjonen

Arbeidsgiver forventer:

  • at ansatte følger opp om kommunens mål og verdier
  • tverrfaglig samarbeid
  • at ansatte tar opp kritikkverdige forhold med sin nærmeste leder og/eller tillitsvalgt/verneombud
  • følgende holdning: "Er du misfornøyd, si det til din leder/tillitsvalgt/verneombud. Er du fornøyd, si det til leder/brukere/innbyggere"

Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016