Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for å skape et best mulig tilbud til brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Formålet med arbeidsgiverpolitikken:

 • Gi de ansatte medinnflytelse, ansvar og motivasjon
 • Bygge gode relasjoner mellom de folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen
 • Møte innbyggerne med åpenhet og respekt

Verdigrunnlag

Det praktiske daglige arbeidet skal preges av:

 • Respekt og åpenhet
 • Ansvar og profesjonalitet
 • Utvikling
 • Service og samarbeid
 • Etikk

Innsatsområder

Utvikling og nyskapning

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • at ansatte får mulighet til å bygge og bruke sin kompetanse og kreativitet
 • gode prosesser for kontinuerlig forbedring

Arbeidsgiver forventer:

 • at ansatte og ledere bidrar til å tenke kvalitet, kontinuerlig forbedring, samarbeid, nyskapning og gjennomføring

Innflytelse

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • arenaer for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte
 • mulighet for ansatte til å påvirke sin egen arbeidsplass
 • samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte (trepartssamarbeid)

Arbeidsgiver forventer:

 • aktivt bidrag i forbedring av tilbud til brukere og innbyggere
 • fleksibilitet og endringsvilje

Lederskap

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • en utviklende felles lederkultur
 • samarbeidsorienterte, trygge og tydelige ledere
 • utviklings- og endringskompetanse

Arbeidsgiver forventer at du som leder:

 • er resultatorienterte og tar ansvar
 • delegerer og myndiggjør
 • støtter, veileder og stiller krav
 • er utviklingsorienterte
 • skaper gode arbeidsmiljø
 • forstår samarbeidet mellom det administrative og politiske lederskap og opptrer lojalt ovenfor beslutninger

Rekruttere og beholde arbeidskraft

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • lærlingordninger, praksisplasser, studenter og traineeordninger
 • å kartlegge og benytte spesialkompetanse ut fra kommunens behov
 • å redusere uønsket deltid
 • å sikre mangfold
 • aktivt arbeid opp mot utdanningsinstitusjoner
 • egenutvikling og utfordrende oppgaver

Arbeidsgiver forventer:

 • motiverte, ansvarsbevisste og engasjerte ansatte
 • bidrar til positiv omdømmebygging

Kompetanseutvikling

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • nødvendig kompetanse for å utføre og videreutvikle tjenestene
 • å bruke riktig kompetanse for å nå mål og yte gode tjenester
 • en lærende organisasjon

Arbeidsgiver forventer:

 • forvalter sin viten til organisasjonens beste
 • at ansatte deler sin kunnskap med andre
 • at ansatte tar ansvar og er villig til å delta i kompetanseutvikling
 • at ansatte tar ansvar for egen kompetanseutvikling ut fra kommunens behov

Lønnspolitikk

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår
 • at den enkelte ansatte kan påvirke sin egen lønnsutvikling
 • samsvar mellom kompetanse, ansvar, resultat og lønn

Arbeidsgiver forventer:

 • ledere som følger opp vedtatt lønnspolitikken ute i virksomhetene

Etikk

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • å gjøre de etiske retningslinjer kjent for alle ansatte
 • å utvikle arenaer for drøfting av etiske dilemmaer i hverdagen
 • åpenhet og innsyn
 • den enkeltes integritet
 • varsling av kritikkverdige forhold

Arbeidsgiver forventer at:

 • ansatte setter seg inn i etiske retningslinjer
 • ansatte handler i samsvar med kommunens etiske retningslinjer og allmenne oppfatninger om hva som er rett og galt
 • ledere tar et særlig ansvar for å tydeliggjøre hva som er etisk forsvarlig adferd

Arbeidskultur

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • en utviklende arbeidskultur
 • en inkluderende arbeidskultur
 • at arbeidsplassene er tilrettelagt

Arbeidsgiver forventer:

 • at den enkelte ansatte tar ansvar for en god og inkluderende arbeidskultur
 • konstruktive tilbakemeldinger
 • identitet og omdømme

Arbeidsgiver legger til rette for:

 • at brukere og innbyggere opplever kvalitet og service
 • at ansatte forstår sin rolle i omdømmebygging
 • en felles kultur i hele organisasjonen

Arbeidsgiver forventer:

 • at ansatte følger opp om kommunens mål og verdier
 • tverrfaglig samarbeid
 • at ansatte tar opp kritikkverdige forhold med sin nærmeste leder og/eller tillitsvalgt/verneombud
 • følgende holdning: "Er du misfornøyd, si det til din leder/tillitsvalgt/verneombud. Er du fornøyd, si det til leder/brukere/innbyggere"

Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016