Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.

Etiske normer uttrykker hva som er rett og galt i ord og handling. Ansatte og folkevalgte skal behandle brukere, innbyggere og kolleger med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler.

Reglene sørger for at valgene våre ikke går på bekostning av fellesskapets beste, og de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at alle kan ha tillit til oss.

1. Forhold til innbyggerne

Vår oppgave er å arbeide for fellesskapets beste. Alle skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste ved å lytte til innbyggernes interesser og opptre med respekt. Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Faglige vurderinger og skjønn skal ligge til grunn for rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

2. Menneskeverd

Vi skal oppføre seg på en måte som fremmer menneskeverdet og menneskerettigheter. Kommunen skal være preget av inkludering og mangfold. Det tas sterk avstand fra enhver form for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering.

3. Lovverk, forskrifter, reglement og instrukser

Alle plikter å overholde lover, forskrifter, reglementer og instrukser som regulerer de ulike tjenesteområdene i og for Nedre Eiker kommune.

4. Informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og behandles etisk forsvarlig i samsvar med gjeldende lover og regler som regulerer de forskjellige tjenestene. Dette gjelder også i bruken av sosiale medier. Ansatte påser at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveier, og misbruker ikke tilgang til informasjon. All informasjon som gis i forbindelse med kommunal virksomhet, skal være korrekt og pålitelig og dessuten godt tilgjengelig for innsyn dersom den ikke er unntatt fra offentlighet.

5. Forretningsskikk

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til oss som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretnings-/tjenesteytende virksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet. Ansatte som deltar i forretningsmessig virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører som ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

6. Habilitet

Vi skal alltid vurdere egen habilitet i alle saker som saksbehandles og/eller i saker hvor det treffes en avgjørelse (Forvaltningsloven Kap II). Alle har en selvstendig plikt til å varsle nærmeste leder om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal man forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.

7. Integritet

Ingen skal motta eller gi gaver eller personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Ikke i noen tilfeller kan vi motta begunstigelser som fremgår av testament eller arvepakt fra bruker. Ingen skal misbruke offentlig makt til egen fordel. Alle skal være seg bevisst at de kan komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dersom en kommer i en slik situasjon, plikter den enkelte å gjøre dette kjent og varsle nærmeste overordnet.

8. Varsling og ytringsfrihet

Vi har rett og plikt til å varsle om forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade. Varsling skal først skje internt (Egen rutine: "Varsling av kritikkverdige forhold" i personalhåndboken). Ledere har et særskilt ansvar for å bidra til beskyttelse av ansatte som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold. Som alle andre borgere kan ansatte delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Vi kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Vi er alle forpliktet til å bidra til et godt samarbeid, og ytringer i sosiale medier og den offentlige debatt skal være konstruktive og bære preg av respekt. Vi bruker sosiale medier på en slik måte at arbeidsmiljøet ikke blir skadelidende.

9. Personlig ansvar

Du har et personlig og selvstendig ansvar for å handle i samsvar med kommunens etiske regler. Alle må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler. Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

10. Lederansvar

Lederne skal legge til rette for at ansatte er kjent med, og har forstått, kommunens etiske retningslinjer og at det utvikles arenaer hvor dilemmaer i hverdagen kan tas opp til diskusjon. Det forventes at ledere tar et særlig ansvar for å tydeliggjøre hva som er etisk forsvarlig adferd og bygger en kultur basert på åpenhet og tillit.

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016.