Kommunen har som mål å legge til rette for sunne levevaner og et sosialt og aktivt liv for alle.

Folkehelse er utpekt som hovedsatsingsområde i kommuneplanen for perioden 2015-2026. I dette arbeidet står forebygging sentralt. Målet er å gjøre Nedre Eiker til en god og sunn kommune å leve i, en trygg kommune å vokse opp i og en attraktiv kommune å flytte til. For å klare dette er det viktig at mange parter jobber sammen, for eksempel frivillige organisasjoner og ulike etater i kommunen.

Folkehelsearbeid er et møysommelig arbeid hvor man må bygge stein på stein. En viktig start er at det skal tas hensyn til folkehelseperspektivet i mye større grad enn tidligere ved all kommunal planlegging. Under utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel ble det derfor laget en folkehelsemelding. Hensikten med meldingen er å gjøre det så tydelig som mulig at arbeidet med folkehelse skjer gjennom alle kommunale tjenester.

Som et ledd i arbeidet skal helsetilstand og hvilke faktorer som påvirker folkehelsa til innbyggerne i Nedre Eiker kartlegges. Les mer om folkehelse i kommunen i dokumentet Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker.

Det jobbes selvsagt også med konkrete tiltak. Eksempler på dette er etablering av turstier og kartlegging av tilgjengelighet på badeplasser.

I videoen under kan du se hvordan arbeidet med folkehelse allerede er tatt inn i kommunens barnehager.