1. desember 2017 tok kommunen i bruk en ny innsynsløsning som er mer brukervennlig og gir mulighet for å laste ned dokumenter som omhandler byggesaker.

Forsiden av innsynsløsningen

Her finner du kommunens innsynsløsning: https://innsyn.nedre-eiker.kommune.no/

I den nye løsningen er postlistene delt inn i henholdsvis byggesaker og annen post. Byggesaker vil kunne lastes ned direkte fra innsynsløsningen, mens dokumenter fra den ordinære postlisten må man fortsatt bestille innsyn i.

For å ha tid til å sikre at sensitive personopplysninger ikke publiseres vil det være en forsinkelse på tre dager på postlistene i forhold til når dokumentene er registrert inn i kommunens sak-/arkivsystem.

Den nye innsynsløsningen inneholder også møtekalender med sakspapirer for politiske møter samt oversikt over medlemmer i politiske utvalg.

Om innholdet

Post- og innsynslistene inneholder alle dokumenter som er sendt til eller fra kommunen, med unntak av personal- og rekrutteringssaker samt X-notater. Ønsker du innsyn i disse, kan du kontakte sentralarkivet på 32 23 25 00.

Vi gjør oppmerksom på at saker som skal til politisk behandling finnes under "Utvalg". Plan-, bygg og delesaker finnes under "Plan & bygg" sammen med det det historiske byggesaksarkivet. Disse sakene fremkommer ikke på delen som heter "Postliste". 

Under "Plan & bygg" kan du for øvrig søke etter dokumenter i alle plan-, dele- og byggesaker fra 2008, samt i byggesaker fra 1940-2008. I den ordinære postlisten kan du søke 3 måneder tilbake i tid.

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet bare dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. Det som i hovedsak er untatt er alle klientsaker og ellers sensitive personopplysninger.

Publisering av dokumenter på nett

Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på Internett.

Ved brudd på regelverket kan du klage til kommunen. Du kan også klage til Datatilsynet. Etter personopplysningsloven § 49 kan kommunen være erstatningspliktig ved oppstått skade.

Bestilling av dokumenter

Henvendelser om innsyn skal besvares innen 3 virkedager. I henhold til offentlighetsloven § 32 regnes det som avslag hvis den som ber om innsyn ikke får svar innen 5 dager. Offentlighetsloven § 31 krever at et avslag skal være skriftlig og begrunnet.

Vertskommunesamarbeid med Svelvik kommune for plan- og byggesaksområdet

Fra 1. september behandles plan- og byggesaker for Svelvik av Nedre Eiker kommune. Post tilknyttet plan- og byggesaker i Svelvik finnes på Svelvik sin innsynsløsning.