Eiendomsavdelingen har ansvaret for nybygg og rehabilitering, bygningsdrift og forvaltning av de bygg og arealer som kommunen eier, boligforvaltning og kommuneskogene.

Eiendomsavdelingen forvalter og vedlikeholder parker, grøntarealer, lekeplasser og idrettsanlegg. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. Ta kontakt ved feil eller mangler på kommunale lekeplasser.

Kommuneskogene hogger tømmer, planter og vedlikeholder kommunens skog på ca 18.600 da. Kommuneskogene forvalter også skogsbilveier og festetomter for hytter. Om vinteren prepareres skiløyper. Hvert år arrangeres skogdag for alle 5.klassinger i kommunen med demonstrasjon av skogsarbeid og produkter fra skogen.

Innbyggere må kontakte eiendomsavdelingen når kommunen er nabo. Dersom eiendommen kommunen eier er vei eller har rørgater, må virksomhet bestiller kommunalteknikk kontaktes.

Felling av trær på kommunal grunn. Spørsmål som gjelder trær på privat grunn rettes til virksomhet samfunnsutvikling.

For utleie av Bjørkedokk, Nordlysveien 50, 3055 Krokstadelva

Kjøp og salg av kommunal eiendom skjer normalt etter offentlig utlysning eller via autorisert meglerhus. Kommunal eiendom regulert til annet enn boligformål blir som regel ikke solgt.

Allikevel kan innbyggere ved direkte henvendelse søke om å få kjøpt deler av kommunal eiendom i tilknytning til egen bolig. Det vil da være snakk om små arealer som for kommunen ikke har særlig praktisk verdi. Priser for kommunal eiendom er fastsatt av kommunestyret.

Alle søknader om kjøp av kommunal eiendom skal fremmes skriftlig overfor Nedre Eiker kommune, Eiendomsavdelingen.

Før søknad sendes

  • Skaff et sitasjonskart hvor området som ønskes kjøpt er avmerket. Kommunens kartløsning
  • Sjekk om området er regulert som boligformål (eller ønsket formål).
  • Send skriftlig søknad til Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen.

Kommunale bygg og eiendommer

Irene Helmen

Eiendomssjef Eiendomsavdelingen (kst.)

Tlf: 32 23 25 00

Postadresse 
Nedre Eiker kommune Pb. 399, 
3051 Mjøndalen

Besøksadresse 
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00