Norske kommuner har et omfattende ansvar for innbyggernes trygghet, miljøet, kritisk infrastruktur og mange øvrige samfunnsfunksjoner.

Når en ulykke eller krise inntreffer i Norge, blir en kommune berørt, og dette gjør kommunen til en viktig beredskapsaktør. Sivilbeskyttelsesloven forplikter derfor norske kommuner til å bidra til å skape et trygt og robust samfunn gjennom å sørge for å ha en beredskap for å beskytte liv og helse, miljø, kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Dette gjøres sammen med andre offentlige etater, frivillige organisasjoner og private aktører.

Kommunens oppgave er å:

  • Ha en oversikt over hvilke farer som kan true liv og helse, miljø, og kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner i kommunen, og arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak
  • Ha en oversikt over hvilke lokale offentlige, frivillige og private ressurser som er tilgjengelige, og utarbeide koordinerte beredskapsplaner for å håndtere ulykker og kriser

Beredskapsplaner

For å kunne håndtere disse oppgavene effektivt har Nedre Eiker kommune utarbeidet beredskapsplaner. Dette er både overordnede planer og detaljplaner. Beredskapsplanene bygger på informasjon som er avdekket gjennom kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.

Både beredskapsplanene og den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen blir oppdatert jevnlig for å være i tråd med endringer som skjer i samfunnet. Nedre Eiker kommune gjennomførte i 2015 en fullstendig revisjon av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhets analyse, slik at denne nå er i tråd med gjeldende krav i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Kriseledelse

Når større ulykker eller kriser oppstår i Nedre Eiker kommune er det rådmannen som er leder av den kommunale kriseledelsen. Han har de nødvendige fullmaktene fra kommunestyret til å kunne omprioritere de kommunale ressursene, og å iverksette de tiltakene som er nødvendige for håndtere situasjonen. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med nødetatene, der politiet har ansvaret for å koordinere arbeidet med å ivareta liv og helse, og kommunen tilsvarende for miljø, kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner.

Ved behov for evakuering kan poltiet pålegge kommunen å opprette et evakuerings- og pårørendesenter (EPS).

Psykososialt kriseteam

Ved mindre omfattende hendelser kan kommunens kriseteam aktiveres. Les mer i artikkelen Kriseteamet i Nedre Eiker.

Evalueringsrapporter etter kriser og øvelser

I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt § 8 skal kommunen evaluere krisehåndteringen etter øvelser og uønskede hendelser. Kommunen har foretatt grundige evalueringer etter flommen i 2013 og ekstremværet Frida i 2012. Evalueringsrapportene er sentrale i videreutviklingen av kommunens beredskapsarbeid.

Her kan du lese evalueringsrapportene:

Hva kan du som innbygger gjøre for å klare deg bedre i en krise?

Varsling av innbyggere ved en alvorlig hendelse eller krise

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS, talemelding eller e-post. Systemet henter kontaktinformasjon fra det felles nasjonale kontaktregisteret som administreres av DIFI. På nettsiden norge.no kan du sjekke hvilke opplysninger som finnes om deg i dette registeret.

På nettsiden https://www.varslemeg.no/ kan du legge til informasjon, for eksempel om du er leietaker eller ønsker å bli varslet dersom noe skjer i området der du har bedriften din.

NB! Teknisk etat benytter et annen varslingssystem ved utsendelse av driftsmeldinger, som for eksempel at vannet stenges i et område. Begge systemer henter imidlertid kontaktinformasjonen fra det felles nasjonale kontaktregisteret. Her kan du lese mer om teknisk etats system og hvordan du legger inn tilleggsoplysninger.