Kommunestyret har vedtatt å oppføre nytt sykehjem med 128 plasser (heldøgns omsorgsplasser) på Brekkejordet i Krokstadelva. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2023.

I juni 2019 vedtok kommunestyret følgende om sykehjemmet:

  • Planlegges for å dekke behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger for 2035 (128 plasser).
  • Dagsenterplasser for somatiske lidelser og demens og lavterskeltilbud for sosiale møteplasser, dimensjoneres også for 2035.
  • Planlegges med en base for hjemmetjenester.
  • Planlegges med et utvidet tjenestetilbud til sykehjemsbeboerne og lokalsamfunnet, bl.a. kafeteria, fotterapeut og frisør.
  • Planlegges å inneholde et storkjøkken som også dekker behovet for de som har vedtak på levering av mat fra hjemmetjenesten i kommunedelene Krokstadelva og Mjøndalen.
  • Sykehjemmet bygges med kontor for sykehjemslege.
  • Kommunestyret forutsetter at Solberglia avvikles som ordinært sykehjem når det nye sykehjemmet på Brekkejordet kan tas i bruk og at beboerne der overføres til det nye sykehjemmet.

Våren 2019 ble det foretatt en utredning av dagens og fremtidens behov for helse- og velferdstjenester i Nedre Eiker. Utredningen er oppsummert i følgende rapport:

Videre fremdrift

Høsten 2019 foregår detaljering av arealer og funksjoner. Forprosjekt og anbudskonkurranse planlegges gjennomført i 2020. Bygging av sykehjemmet er planlagt startet i 2021, med ferdigstilling i 2023.

Delprosjekt for infrastruktur

Arbeidet med infrastrukturen for området kan kort oppsummeres til følgende hovedaktiviteter:

  • Bygging av rundkjøring på fylkesvei 283
  • Vann- og avløpsanlegg og tilhørende pumpestasjon
  • Bygging av gang- og sykkelvei

Delprosjektet tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan

Nyttige linker

Sakspapirer fra kommunestyret:

Reguleringsplan vedtatt 17. desember 2014: