I desember 2018 vedtok kommunestyret å oppføre sykehjem (heldøgns omsorgsplasser) på Brekkejordet i Krokstadelva.

  • Estimert totalkostnad: 707 millioner kroner
  • Estimert ferdigstillelse: år 2023

Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig fra 2020-2040, noe som vil legge et stort press på behovet for boliger med heldøgns tjenester i Nye Drammen. Nedre Eiker kommune har i dag en dekningsgrad på 12,5 %, det vil si at kommunen kan tilby sykehjemsplass til 12,5 % av de eldre over 80 år. Landsgjennomsnittet i sammenlignbare kommuner er dekningsgraden 16,4 %.

For planlegging av nye heldøgns omsorgsplasser i Krokstadelva har rådmannen lagt til grunn en dekningsgrad på 14 %. Med en slik dekningsgrad vil Nedre Eiker kommune ha behov for 24 sykehjemsplasser allerede i perioden fram til 2020. I perioden 2018-2030 vil Nedre Eiker kommune ha et behov for å få etablert 120 nye heldøgns omsorgsplasser.

Det er også et ønske om å avvikle Solberglia sykehjem (57 plasser) på grunn av at det er et strukturelt ineffektivt sykehjem. Av den grunn er det reelle behovet for nye sykehjemsplasser i Nedre Eiker kommune 177 plasser.

Status våren 2019

Det foregår for tiden to delprosjekter:

  • Delprosjekt behovsutredning
  • Delprosjekt infrastruktur (vei, vann- og avløp)

Delprosjekt for behovsutredning

I perioden januar-mai 2019 gjennomføres en utredning av dagens og fremtidens behov knyttet til sykehjem. Dette gjøres ved gjennomføring av intervjuer med sentrale interessenter, samt arbeidsverksteder hvor politikere, administrasjon og andre interessenter deltar. Som en del av behovsutredningene skal det vurderes om det er nødvendig å foreta endringer av sykehjemsprosjektet som ble planlagt i 2014. Det har skjedd endringer som vil ha betydning for kommunens vurderinger knyttet til dimensjonering og løsning for nytt sykehjem. I hovedsak er dette:

1. Endringer i helsesektoren (økt behov, strengere prioriteringer)
2. Nye Drammen kommune (inndeling i 10 kommunedeler)
3. Nye tekniske byggeforskrifter og økt fokus på miljø

Delprosjekt for infrastruktur

Delprosjektet tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Arbeidet med infrastrukturen for området kan kort oppsummeres til følgende hovedaktiviteter:

  • Bygging av rundkjøring på fylkesvei 283
  • Vann- og avløpsanlegg og tilhørende pumpestasjon
  • Bygging av gang- og sykkelvei

Les mer om status og delprosjektene i orienteringssaken til utvalgene for helse og velferd samt tekniske tjenester 30. april 2019 (sak 0009/19).

Videre fremdrift

Resultatene fra de pågående behovsutredningene, samt behovene for å gjøre endringer i sykehjemsprosjektet fra 2014, vil bli behandlet politisk 22. mai. 

Deretter starter detaljering av arealer og funksjoner. Forprosjekt og anbudskonkurranse planlegges gjennomført i 2020. Bygging av sykehjemmet er planlagt startet i 2021, med ferdigstilling i 2023.

Nyttige linker

Sakspapirer fra kommunestyret:

Reguleringsplan vedtatt 17. desember 2014: