Det foreligger planer om at Langløkka barnehage skal rives og erstattes av nytt bygg, og at Åsen barnehage oppgraderes og bygges ut.

Langløkka barnehage

Det er i gangsatt et forprosjekt med tanke på å rive nåværende bygningsmasse på grunn av dårlig teknisk tilstand. Det planlegges å bygge en ny 5 avdelings barnehage på samme tomt. Bygging forutsetter at det settes av midler i budsjettet for 2020.

Dovregubben naturbarnehage er en egen selvstendig enhet og regnes ikke inn i antall avdelinger på Langløkka barnehage. Det skal legges spesiell vekt på bevaring av Dovregubben naturbarnehage i forbindelse med bygging av ny barnehage på Langløkka.

Åsen barnehage

Det planlegges å sette i gang et forprosjekt i 2020 for oppgradering og utbygging av Åsen barnehage til 6 avdelinger. Rådmannen søker å innarbeide midler i budsjett 2021 til utbygging av Åsen barnehage med 30,6 millioner kroner samt 2 millioner kroner til midlertidige arealer i byggeperioden.

Les mer om prosjektene i sakspapirene fra kommunestyrets behandling 31. oktober 2018 (sak PS 0070/18)