Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du spørsmål om hvordan kommunen behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet.

Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har felles personvernombud.

Ombudet er innbyggerne og de ansattes kontaktperson når det gjelder behandlingen av personopplysninger.

Dessuten er ombudet kommunens rådgiver når det gjelder databeskyttelse.

Kontakt

Navnet på personvernombudet er Nils G. Indahl. Du kan kontakte ham på e-postadressen: 

Taushetsplikt

Personvernombudet har taushetsplikt, og kan ikke motta direkte instruksjoner fra kommuneledelsen.

Personvernforordningens artikkel 38, punkt 4, slår fast at «de registrerte kan kontakte personvernombudet angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til denne forordning».

Ombudets oppgaver

Se beskrivelse på Datatilsynets nettsider