Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen har en rett til, på visse vilkår, å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret.

Innbyggerforslag (tidligere kalt innbyggerinitiativ) er hjemlet i kommuneloven § 39a:

  1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
  2. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
  3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.
  4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler."

Se Kommunal- og regionaldepartementets veileder for innbyggerforslag (pdf)

Ta kontakt med politisk sekretariat på telefon 32 23 25 22 eller 32 23 25 25 for ytterligere veiledning.

Portal for innmelding av saker - minsak.no

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har opprettet en egen nettportal for innbyggerforslag. Her kan du enkelt opprette saken din og deretter samle underskrifter. Så fort du har samlet nok underskrifter oversendes saken automatisk til kommunen.

Her kan du opprette saker som du ønsker behandlet av kommunestyret i Nedre Eiker