Nedre Eiker, Svelvik og Drammen har besluttet å danne en ny kommune fra 1. januar 2020.

Mer detaljert informasjon om arbeidet med å danne ny kommune finnes nå på nettsiden https://www.sammeni2020.no/.

Felles møteplasser

For å forberede opprettelsen av den nye kommunen er det opprettet faste møteplasser:

  • Ordførne møtes annenhver uke
  • Rådmennene møtes annenhver uke
  • Arbeidsutvalg møtes hver måned. Arbeidsutvalget består av tre representanter fra hver kommune. For Nedre Eiker møter ordfører Bent Inge Bye (Ap), varaordfører Elly Th. Thoresen (H) og Lajla Hvaal (Ap). Tillitsvalgte deltar som observatører. Arbeidsutvalget skal fungere frem til en fellesnemd opprettes etter stortingsvedtaket i juni 2017. Fellesnemnden vil bestå av politiske ledere i de tre kommunene. Drammen skal ha seks representanter i nemnda, de to andre kommunene tre hver. Kommunestyret vedtok 3. mai at Nedre Eikers representanter i fellesnemda er ordfører Bent Inge Bye (Ap), varaordfører Elly Therese Thoresen (H) og Tor Tveter (H).
  • Felles kommunestyremøte 15. mars
  • Det jobbes med å forberede rekruttering av en prosjektrådmann. Den som ansettes skal bli rådmann i den nye kommunen.
  • Diverse arbeidsgrupper som møtes ved behov.

Fylkesmannen støtter kommunestyrets vedtak

Fylkesmannen i Buskerud sendte 5. januar 2017 brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der Fylkesmannen støtter vedtaket som ble gjort i kommunestyret 14. desember. Fylkesmannen ser det som en styrke for Nedre Eiker å bli del av et større fellesskap. Fylkesmannen anser videre at en sammenslåing av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik tilfredsstiller de fire målene ved kommunereformen.

Kommunestyrets vedtak 14. desember 2016

I formannskapets møte 23. november ba formannskapet rådmannen om å fremme sak om den politiske plattformen om ny kommune med Drammen og flere. Saken ble behandlet i kommunestyret 14. desember. Her ble det vedtatt å gå inn i en ny kommune med Drammen og flere.

Vedtaket lyder:

  1. Nedre Eiker kommune vil arbeide for en storkommune i vår region bestående av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre interesserte kommuner som er operativ fra 01.01.2020.
  2. Nedre Eiker kommune vedtar å gå inn i en ny kommune som et første aktivt skritt for å nå målet om en storkommune fra 01.01.2020.
  3. Nedre Eiker kommunestyre vedtar å slutte seg til den framforhandlede politiske plattformen og søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny kommune med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak.

Punkt 1 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer (15 AP, 14 H, 2 KRF,
1 MDG) mot 9 stemmer (5 FRP, 1 V, 1 SV, 1 AP, 1 SP).

Punkt 2 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF, 1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Punkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF,
1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Hele debatten og avstemmingen ble streamet live på kommunens Facebook-side. Du kan se opptaket her: https://www.facebook.com/nedreeikerkommune/

Fylkesmannens tilrådning 28. september 2016

28. september 2016 la Fylkesmannen frem sitt forslag til kommunestruktur i Buskerud. Her foreslåes en ny storkommune, bestående av Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik.

Stortinget skal behandle saken i juni 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil trolig ha sin innstilling klar rundt påsketider.

Kommunestyrets vedtak 15. juni 2016

Kommunestyret fattet et vedtak med hensyn til arbeidet med kommunereformen 15. juni. Vedtaket lyder:

"Kommunestyret tar resultatet av folkeavstemningen til orientering og fattet følgende vedtak: Nedre Eiker fortsetter som egen kommune. Rådmannen bes om å utrede kommunens inntektspotensial for å møte de fremtidige behov og utfordringer, slik de fremkommer av denne saken, i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2017-2020."

 Her kan du lese protokollen fra møtet (sak 59/16).

Folkeavstemningen 7. juni 2016

Resultatet fra folkeavstemningen 7. juni: Nei til sammenslåing

Grunnlaget for folkeavstemningen var en fremforhandlet politisk plattform.

I forbindelse med folkeavstemningen ble det laget en brosjyre. Her kan du lese brosjyren som PDF.

Hvorfor jobber vi med kommunereform?

Regjeringen har med Stortingets tilslutning iverksatt arbeidet med en kommunereform. Som en del av dette er alle landets kommuner bedt om å utrede og vurdere den framtidige kommunestrukturen.

Dette er gjennomført tidligere:

Nyttige eksterne linker