Nedre Eiker, Svelvik og Drammen har besluttet å danne en ny kommune fra 1. januar 2020. Her finner du informasjon om hvorfor ny kommune dannes og viktige hendelser i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Kontrollutvalgets høring

I desember 2018 vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget i oppgave å gjennomføre en høring for å bidra til å klargjøre de økonomiske forutsetningene om kommunesammenslåingen frem til kommunestyrevedtak 14. desember 2016. Høringen ble holdt 12. juni 2019 og var åpen for publikum. Her kan du se opptak av hele høringen.

Faktagrunnlag om kommunesammenslåingen

Notat med fakta om kommunesammenslåingen og økonomisk stilling i Nedre Eiker per august 2018.

Hvorfor danner vi en ny kommune?

Det er fem hovedhensikter med den nye kommunen.

  1. Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. En ny kommune vil få sterkere fagmiljøer som kan gi enda bedre tilbud til innbyggere.
  2. Robust økonomi. Kommuner med en stor økonomi har større økonomisk handlingsrom.
  3. Helhetlig samfunnsutvikling. En ny kommune vil få bedre muligheter til å utvikle arealer og infrastruktur på en mer hensiktsmessig måte. Den nye kommunen skal bygges som en flerkjernet kommune, hvor bysentrum og stedsutvikling i lokale sentra skal ha like høy prioritet.
  4. Styrket lokaldemokrati. Lokaldemokratiet skal styrkes i den nye kommunen. Det skal blant annet skje gjennom å innføre nye nærdemokratiske løsninger.
  5. En sterkere stemme. Den nye kommunen vil ha sterkere påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter.

Mer detaljert informasjon om arbeidet med å danne ny kommune finnes nå på nettsiden https://www.nyedrammen.no/.

Drammen blir navnet på den nye kommunen

Kommunestyrene i de tre kommunene har alle vedtatt at den nye kommunen skal hete Drammen.

Lokaldemokratiundersøkelsen

De tre kommunene skal sammen bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger. Det var derfor ønskelig å kjenne nåsituasjonen, for å ha noe å sammenligne med senere. Nedre Eiker, Svelvik og Drammen deltok derfor på KS sin lokaldemokratiundersøkelse i mai 2017. Resultatene finner du på bedrekommune.no.

Kommunestyrets vedtak 14. desember 2016

I formannskapets møte 23. november ba formannskapet rådmannen om å fremme sak om den politiske plattformen om ny kommune med Drammen og flere. Saken ble behandlet i kommunestyret 14. desember. Her ble det vedtatt å gå inn i en ny kommune med Drammen og flere.

Vedtaket lyder:

  1. Nedre Eiker kommune vil arbeide for en storkommune i vår region bestående av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre interesserte kommuner som er operativ fra 01.01.2020.
  2. Nedre Eiker kommune vedtar å gå inn i en ny kommune som et første aktivt skritt for å nå målet om en storkommune fra 01.01.2020.
  3. Nedre Eiker kommunestyre vedtar å slutte seg til den framforhandlede politiske plattformen og søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny kommune med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak.

Punkt 1 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer (15 AP, 14 H, 2 KRF, 1 MDG) mot 9 stemmer (5 FRP, 1 V, 1 SV, 1 AP, 1 SP).

Punkt 2 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF, 1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Punkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF, 1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Hele debatten og avstemmingen ble streamet live på kommunens Facebook-side. Du kan se opptaket her: https://www.facebook.com/nedreeikerkommune/

Folkeavstemningen 7. juni 2016

Resultatet fra folkeavstemningen 7. juni: Nei til sammenslåing

Grunnlaget for folkeavstemningen var en fremforhandlet politisk plattform.

I forbindelse med folkeavstemningen ble det laget en brosjyre. Her kan du lese brosjyren som PDF.

Tidligere arbeid med kommunereformen i Nedre Eiker

Dette er gjennomført tidligere:

Nyttige eksterne linker