I oktober 2015 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen. Undersøkelsen viser at flertallet av de 800 spurte er positive til en kommunesammenslåing.

Her kan du se alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen

Undersøkelsen ble foretatt av Opinion AS på oppdrag fra kommunestyret. 800 personer over 15 år ble spurt via en telefonundersøkelse som ble foretatt mellom 29. september og 11. oktober 2015.

Undersøkelsen avdekket også hvilke kommuner innbyggerne mener man eventuelt bør gå sammen med, hvor fornøyd innbyggerne er med ulike tjenester, hva de tror vil bli bedre eller dårligere ved en sammenslåing samt tilhørighet til kommunen og stedet man bor.

Flertallet er positive til kommunesammenslåing

KakediagramUndersøkelsen viser at 54 % av de spurte er positive til en sammenslåing, 29 % er i mot, mens 17 % svarer at de ikke vet. Menn er generelt mer positive til en sammenslåing enn kvinner. Ser man på alder er det de yngste som er mest usikre, mens aldersgruppa 60+ er mest i mot (37 %).

Mange ser mot Øvre Eiker

Når samtlige 800 respondenter spørres om hvilket av tre forhåndsdefinerte alternativene for sammenslåing de synes er best, svarer 49 % at de ønsker en sammenslåing vestover, det vil si minimum med Øvre Eiker. 30 % vil at Nedre Eiker slår seg sammen med en eller flere nabokommuner i øst, det vil si minimum Drammen. 16 % synes det er best at kommunen både ser mot Drammen og Øvre Eiker.

Når man derimot bare ser på svarene til respondentene som i utgangspunktet er positive til en kommunesammenslåing, er det dødt løp mellom andelen som vil mot Øvre Eiker og Drammen, med henholdsvis 39 % og 38 %.

Tror på bedre økonomi

På spørsmålet om respondentene tror at spesifikke områder blir bedre eller dårligere dersom Nedre Eiker blir en større kommune, svarer 66 % at de tror kommuneøkonomien blir bedre. 60 % tror kompetansen i kommunale fagmiljøer blir bedre. Av dem som i utgangspunktet er positive til kommunesammenslåing, tror 80 % at kommuneøkonomien blir bedre og 73 % at kompetansen i kommunale fagmiljøer blir bedre.

Om utvalget

Opinion AS har spurt 800 innbyggere over 15 år. Disse er fordelt mellom Krokstadelva (250), Mjøndalen (250), Solbergelva (200) og Steinberg (100). Fordelingen er i tråd med antallet som bor i disse områdene. Alle de spurte er trukket tilfeldig fra et sentralt befolkningsregister, slik at det er helt tilfeldig hvem som har blitt oppringt.

800 respondenter er et forholdsvis stort utvalg i en kommune. Til sammenligning gjennomføres nasjonale spørreundersøkelser med 600–900 respondenter. Antallet er også i tråd med KMDs veiledning i forbindelse med innbyggerundersøkelser om kommunereformen. Feilmarginene er ± 1,5 og ± 3,5 prosentpoeng.