Informasjon om den politiske organiseringen i Nedre Eiker kommune.

Organisasjonskart som viser den politiske organiseringen i Nedre Eiker kommune (pdf)

Delegasjonsreglement (pdf)

Ordfører

Ordfører i Nedre Eiker er Bent Inge Bye (Ap). Ordføreren leder kommunestyret og formannskapet.

Varaordfører

Varaordfører er Elly Therese Thoresen (H).

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og består av 41 representanter valgt av og blant innbyggerne i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak i saker på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov. Dagens kommunestyre ble valgt i september 2015 og sitter i fire år.

Se oversikt over medlemmer i kommunestyret

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste politiske organ og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren. Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg. Det betyr at formannskapet gjenspeiler styrkeforholdet mellom de politiske partiene i kommunestyret.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Se oversikt over medlemmer i formannskapet

Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester (H1)

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Utvalg for Helse og omsorg (H2)

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Utvalg for Oppvekst og kultur (H3)

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontrollutvalget

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Andre utvalg