NAV-kontoret utgjør kommunens arbeids- og velferdstjenester.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av kommunale tjenester NAV yter. For å få bistand fra NAV Nedre Eiker må du oppholde deg i Nedre Eiker kommune. 

NAV gir også hjelp til de som trenger bistand i forbindelse med:

 • Arbeidsledighet
 • Sykdom
 • Opptrening og attføring
 • Tiltak og arbeidstrening
 • Familie
 • Pensjon
 • Hjelpemidler

For mer informasjon om dette, se nav.no

Kommunale tjenester:

I hht LOV om sosiale tjenester i NAV § 17 skal «Kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer».

Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon. 

Økonomisk rådgivning kan være aktuelt ved avslag på sosialhjelp, inntektsbortfall eller overgang fra arbeidsinntekt til trygdeytelser. Rådgivningen kan innebære kartlegging av økonomisk situasjon, samt opplæring i økonomistyring og budsjettering.

NAV-kontoret kan avslå eller avslutte råd og veiledning i de tilfeller der tjenestemottakere ikke viser vilje til å følge opp tiltak.

NAV Nedre Eiker foretar saksbehandling og råd om bostøtte. Det er mulig å søke om bostøtte hver måned, og utbetalingen vil komme allerede måneden etter. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned.

Boligtjenesten i Nedre Eiker forestår saksbehandling, råd og veiledning for Husbankens låne- og tilskuddsordninger vedrørende startlån og tilskudd, samt utbedringslån.

NAV gir råd og veiledning til personer som har tilsynelatende uhåndterlig gjeldsbyrde.Dette kan for eksempel være

Målgruppe

 • Personer som har stor gjeldsbyrde i forhold til inntekt
 • Personer som er midlertidig eller varig ute av stand til å betjene kreditorer
 • For personer med næringsinntekt (enkeltmannsforetak) må gjeldsbyrden vesentlig være privat, og inntekten kontrollerbar
 • For personer med næringsgjeld må virksomheten være avsluttet

Tjenester som tilbys

 • Bistå med råd/veiledning, eventuelt også med å få oversikt over krav og forhandle med kreditorene for å få til holdbare avtaler
 • Bistå når det søkes om gjeldsordning gjennom namsmannen

Andre opplysninger

Det er korte ventetider på kartleggingssamtaler.

Akutte saker vil bli prioritert, for eksempel ved fare for å miste bolig.

Se også NAVs nettsider: Har du økonomiske problemer?

Flyktningtjenesten har ansvaret for mottak, bosetting og koordinering av tilbudet til flyktninger, samt tilbud og oppfølging av introduksjonsprogram. Les mer om dette på flyktningetjenestens nettsider

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt som du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Mer informasjon om kvalifiseringsprogrammet.

NAV er forpliktet til å skaffe midlertidig husvære til de som ikke klarer det selv i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familiebrudd etc.

Les mer om ordningen med midlertidig bolig på NAVs nettsider.

Har du et rusproblem, eller er bekymret for noen du tror kan ha et rusproblem, kan du ta kontakt med rustjenesten på Nav eller fastlegen din. Her får du informasjon og veiledning om hvordan du kan få hjelp.

Tilbudet du får, avhenger av hvor alvorlig rusproblemet ditt er.
Både fastlegen og NAV-kontoret kan gi deg henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hos spesialisthelsetjenesten kan du få avrusning og andre typer behandlinger.

Rustjenesten i kommunen har oppfølgingstilbud til personer over 18 år med rusproblematikk og deres pårørende.

Våre tre ruskonsulenter gir råd og veiledning, og gjennom frivillige hjelpetiltak bistår den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Ruskonsulentene kan tilby

 • Individuelle samtaler
 • Kartlegging av rusavhengighet
 • Vurdering av hjelpebehov for tjenester og tiltak rettet inn mot rusmestring og rusfrihet
 • Samarbeid med andre instanser
 • Innsøking / henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten herunder LAR (Legemiddelassistert Rehabilitering), poliklinisk - eller døgnbehandling
 • Oppfølging før, under og etter døgnbehandling.
 • Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Rustjenesten er et åpent tilbud hvor den enkelte kan henvende seg direkte til tjenesten, enten ved personlig oppmøte, pr. tlf til NAV eller skriftlig.

Kommunen har også dag- og døgntjenester for rusavhengige.

Bistand til rusmisbrukere og deres familier som ønsker hjelp til behandling/metadon (LAR).

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær.

Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp, men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet. Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter etter individuell vurdering.

NAV gir også veiledning for de med betalingsproblemer, samt bostøtte. For mer informasjon om bostøtte, se under fanen "Bostøtte" i menyen.  

Les mer om økonomisk sosialhjelp på NAVs sider

Søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Åpningstider

Hverdager kl. 10-14

Telefon

55 55 33 33 (kl. 08.00-15.30)

Besøksadresse

Arbeidergata 34, Postboks 54
3051 Mjøndalen