Introduksjonsprogram

Kommunen skal etter Lov om introduksjonsprogram tilby dette til de som er i målgruppen. Innvandrere og flyktninger som på eget initiativ flytter til kommunen forventes å være selvhjulpne og kommer vanligvis ikke under ordningen med introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogram vil si at alle nyankomne som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI og som er mellom 18 og 55 år, får tilbud om deltakelse på et kvalifiseringsprogram hvor hovedvekten ligger på norsk og samfunnsfag i kombinasjon med praksis i bedrift. Hensikten er å kvalifisere til arbeid eller videre utdanning. Det innvilges lønn tilsvarende 2 G for de som er over 25 år, og 2/3 G til de under 25 år.

Flyktningkonsulenten har ansvar for å kartlegge den enkeltes kompetanse og mål, og lage en Individuell Plan i samarbeid med deltageren.

Norskopplæring er et tilbud til alle som har behov for dette. Les mer om dette på Læringssenterets sider.

Praksisplasser

I Introduksjonsperioden vil de fleste bli utplassert på en praksisplass. Det vil si en arbeidsplass hvor flyktningen er minimum en dag pr. uke, og opp til full uke, og deltar i det daglige arbeidet.

Det å skaffe nok praksisplasser som kan benyttes i kombinasjon med norskundervisning kan være vanskelig, men mange bedrifter har vist seg svært positive. Hovedhensikten med dette er å lære norsk og hvordan arbeidslivet i Norge fungerer. Det vil likevel stadig være behov for nye språkpraksisplasser. For å få til dette er vi helt avhengig av at flere bedrifter stiller seg positive til ordningen og er villige til å ta i mot en eller flere flyktninger for en periode. For bedriftene er dette ikke forbundet med noen utgifter, da flyktningen får sin faste stønad også for praksisdagene.

Samarbeid med frivillige

Det er et tett og godt samarbeid mellom Flyktningtjenesten og flere frivillige organisasjoner. Røde Kors bidrar blant annet til å skaffe flyktning-guider. Vi er avhengig av at hele lokalsamfunnet bidrar for å få til en god integrering og rask kvalifisering av kommunens nye innbyggere.