Tilvenning

Det er en stor overgang for barnet å begynne i barnehage. Tilvenning er en spennende og utfordrende tid for alle parter. Det er veldig individuelt hvordan tilvenningsperioden går for ulike barn, og hva de har behov for. Noen barn klarer seg med at foresatte er til stede i barnehagen de tre første dagene, mens andre bruker mye lengre tid. Det er viktig at foresatte er fleksible og tilgjengelige i denne tiden, slik at vi sammen gjør denne overgangen så god som mulig for barna. Tilvenningsperioden handler om at barnet skal bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.

Før barnet begynner i barnehagen inviteres foreldre til en samtale. Da får dere møtt personalet på avdelingen barnet skal begynne på, og dere kan spørre om alt dere lurer på. Dere vil også få all praktisk informasjon dere bør ha før barnehagestart. Dere er også hjertelig velkomne til å avtale besøksdager i barnehagen før oppstart så barnet blir litt kjent.

Samarbeid

Foreldresamtaler

Et godt samarbeid krever en god dialog og gode møtearenaer. I barnehagen blir det tilbudt foreldresamtaler ved oppstart i barnehagen for nye barn, og i tillegg en samtale på høsten og en på våren for alle. I disse samtalene vil vi fokusere på barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Under den første samtalen etter oppstart vil pedagogisk leder og foresatte sammen fylle ut et skjema som er felles for hele kommunen. Dette er et ledd i Nedre Eikers satsing på tidlig innsats. Utenom de oppsatte foreldresamtalene er det mulighet for å be om samtale med avdelingsleder og/eller styrer i barnehagen når som helst ved behov.

Daglig kontakt

Foresatte er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. En tett dialog om barnets beste, trivsel og utvikling er nødvendig for at barnets tid i barnehagen skal bli best mulig. Den daglige samtalen og dialogen ved levering og henting i barnehagen er svært viktig for et godt samarbeid. Det er viktig at personalet og foresatte deler informasjon som er relevant for at vi skal kunne ivareta barnet best mulig. I det daglige møtet med personalet kan dere som foresatte få informasjon om hvordan dagen til barnet deres har vært, og dere får et større innblikk i barnets hverdag i barnehagen.

Foreldremøter

Barnehagen tilbyr 1-2 foreldremøter i året. På høsten holdes det et foreldremøte for alle avdelinger. Da blir det gitt noe felles informasjon og resten avdelingsvis. Der vil det bli fokusert på praktisk informasjon som gjelder avdelingen, fokusområder og annen informasjon fra avdelingen. Det vil her være rom for at foresatte kan spørre om det de lurer på, samt at det er en fin anledning for foresatte å bli litt bedre kjent med hverandre. På våren ønsker barnehagen å forsøke å arrangere et faglig foreldremøte eller kurs for foresatte. Temaene vil variere. Foresatte til nye barn i barnehagen, vil bli invitert til individuelle samtaler med pedagogisk leder på avdelingen før sommeren det året barnet skal begynne i barnehagen.

Samarbeid med skolen

For Åsen barnehage er det viktig å gi barna de beste forutsetningene når de skal over til skolen. Barnehagen har en god dialog med skolen, og vil i samarbeid med foresatte fylle ut et overføringsskjema med informasjon om barnet som vi (foresatte og barnehagen) syns det er viktig at skolen kjenner til. Førskolebarna går ofte tur til skolen for å bli kjent med skolens uteområde, i tillegg til at de blir invitert inn på skolebesøk og får møte lærer og bli kjent med skolens ulike rom.

Samarbeid med andre instanser

Noen ganger er det behov for samarbeid med andre instanser for å sørge for en god oppvekst og en positiv utvikling. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når det foreligger grunn for alvorlig bekymring for et barn. Noen av barnehagens samarbeidspartnere er: helsestasjonen, fysioterapitjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), fagteam (spesialpedagoger og logoped), familiehuset, barneverntjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Sykdom 

Ved sykdom eller dårlig allmenntilstand skal barnet holdes hjemme til det er friskt nok til å delta i leik og aktivitet både inne og ute. Av hensyn til andre barn, foreldre og personalet holdes barnet hjemme til det er fri for smitte. Barnehagen følger retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om syke barn og barnehager, som sier: en feberfri dag hjemme før barnet er tilbake og 48 timer etter siste diaré /oppkast. 

Måltider/kostpenger

Det serveres et måltid per dag i barnehagen, mest smøremåltid, noen ganger varm mat, i tillegg frukt og grønt daglig. Vi legger vekt på et sunt hverdagskosthold med mulighet for å velge grovt brød og sunt pålegg. Barna tar med niste til ett måltid hver dag.

Foreldresamtaler 

Informasjonsmøte for nye foreldre holdes i juni. Vi har her valgt å ha foreldresamtaler med hver enkelt. I september avholdes foreldremøte for alle avdelingene. Da informeres det om barnehagens planer og innhold i hverdagen, og det gis annen nyttig informasjon. Vi ønsker også at foresatte kommer med spørsmål og innspill. Det blir også valgt representanter til FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalget).

Pedagogisk leder inviterer til foreldresamtale to ganger i året. Foresatte kan også be om samtale dersom det er ønskelig utover dette. Daglig samtale ved levering og henting av barnet er viktig for å kunne formidle beskjeder og informasjon.

Klær og utstyr 

Barna må alltid ha klær og utstyr tilpasset vær og årstid, samt ekstra skift i barnehagen. Det er lurt å merke klær og fottøy med navn for å sikre at klær ikke kommer så lett på avveie.
Vi legger vekt på å være mye ute i all slags vær. Det er foresattes ansvar at barna har riktig klær tilgjengelig. Personalet er behjelpelig med råd og veiledning.