"Leik og lær i skog og trær"

Realfag 

I 2017 ble Nedre Eiker en realfagskommune, som innebærer at barnehagen skal ha et økt fokus på realfag både i leik og aktivitet i barnehagen. Personalet må ha på seg «realfagsbrillene» i hverdagen og være bevisst hva dette handler om. Barnehagen skal sørge for at barna opplever matematikk i leik og i både planlagte og hverdagslige aktiviteter, at de opplever naturen og alt det spennende naturen byr på. Men det handler også om at vi skal lære barna å være nysgjerrige, å undre seg, å filosofere over omgivelsene og det som foregår rundt dem. Dette krever voksne som har et særlig fokus på barnas interesser og nysgjerrighet, som gir barna tid og rom til å tenke selv, og som selv stiller seg undrende og er flinke til å stille åpne spørsmål til barna.

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap, og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling, læring og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Slik praktiseres dette: 

  • Lekegrupper - avdelingsvis og på tvers av avdelingene
  • Lekens mange sider – alene og samlek
  • Vennskap- barn får venner gjennom lek
  • Sosial kompetanse – leken stimulerer sosial kompetanse
  • Språk - lek er med på å stimulere språket
  • Læring- barn lærer gjennom lek
  • Kropp, bevegelse og helse – leken fremmer god psykisk og fysisk helse