"Leik og glede med alle tilstede"

Samarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en viktig forutsetning for trivsel og utviklingsmuligheter.

Daglig kontakt ved bringing og henting er etter vår oppfatning den viktigste form for samarbeid. Tid til lengre samtaler er det vanligvis ikke på denne tiden, men vi understreker betydningen av tid til beskjeder, spørsmål og kanskje litt informasjon om hvordan dagen har vært. Dersom barna skal hentes av andre enn foreldrene, må vi ha beskjed om dette på forhånd.

Vi har avdelingsvise foreldremøter hver høst og samtaler om det enkelte barn hver vår. Foreldre som ønsker samtaler ut over dette kan ta kontakt med pedagogisk leder. Alle foreldre er med i barnehagens foreldreråd. Styrer innkaller til konstituerende møte ved barnehageårets begynnelse. Her velges foreldrerådets styre og medlemmer til barnehagens samarbeidsutvalg.

Sykdom

Vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Barna må være frisk nok til å kunne ta del i lek og aktivitet i barnehagen både inne og ute. Hvis ikke, har de det best hjemme. Ved oppkast og diaré, må barnet være hjemme 48 timer etter siste «utbrudd». Dette er av hensyn til det enkelte barnet og for å unngå smitte og gjentatte utbrudd med oppkast og diare. 

Måltider / kostpenger

De fleste barna spiser frokost og lunsj i barnehagen. Dagens praksis er at barna har med nistepakke til frokost, og at barnehagen kjøper inn brød og pålegg til lunsjen. Betalingen for dette er kr.300 pr. mnd. Matpengeordningen er frivillig. Foreldre som ønsker å ordne med lunsjen selv, må gi beskjed om dette. Utgifter til melk og frukt dekkes av barnehagen.

Tilvenning 

Barnets første møte med barnehagen har stor betydning for trivsel og utbytte. Tilvenning til nytt miljø og nye mennesker må foregå gradvis, og med en av foreldrene tilstede. Noen barn vender seg raskt til nye omgivelser, andre trenger lengre tid. Vi ønsker å ta individuelle hensyn, og understreker betydningen av et nært samarbeid med foreldrene i denne perioden. Det vil bli en oppstartssamtale med dere foreldre som har nye barn i barnehagen kort tid etter barnet har startet i barnehagen.

Klær

Vi er mye ute i all slags vær. Regntøy, reservetøy osv. blir derfor en nødvendighet. All tøy skal merkes.