Langløkka barnehage ligger i fine omgivelser nær skog, vann, skilekområde og lysløype.

Barnehagen har en utelekeplass med gode muligheter for variert lek og fysisk aktivitet. Dovregubben (naturavdeling) er ute hele dagen. En stor tømmerhytte i skogen er avdelingens base. 

Tilvenning 

  • Barnehagen tilbyr at barn med foresatte kan komme på besøk før oppstart.
  • Det inviteres til infomøte for nye foresatte i juni.
  • Barnet får en primærkontakt i tilvenningsperioden.
  • Pedagogisk leder på avdelingen har oppstartsamtale med foresatte i løpet av oppstartsperioden.
  • Noen barn trenger lengre tid på tilvenningsprosessen enn andre, som det tas hensyn til. 
  • Det er viktig med godt samarbeid med foresatte, og personalet er åpen for konstruktive tilbakemeldinger. 
  • Barnehagen skaper en trygg og god atmosfære preget av rutiner og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har en anerkjennende væremåte, som betyr å være åpen, lyttende, tilstedeværende og bekreftende. Dette er viktig for å skape god kontakt med barnet.

Samarbeid

"Barnehagen skal i samarbeid med barnas hjem ivareta barnas behov for omsorg og leik, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling"
(Barnehageloven §1)

Foreldrenes medvirkning er viktig for sikre barnehagens faglige kvalitet. Dette skjer også
gjennom deltagelse i FAU og SU. 

Personalet har generell taushetsplikt og spesiell opplysningsplikt i forhold til barnevernstjenesten. Enkelte ganger kan det være behov og riktig å søke ekstern hjelp og
veiledning. Foreldre må bli informert om ulike hjelpeinstanser i kommunen.

Sykdom

Ved sykdom eller dårlig allmenntilstand skal barnet holdes hjemme til det er friskt nok til å delta i leik og aktivitet både inne og ute. Av hensyn til andre barn, foreldre og personalet holdes barnet hjemme til det er fri for smitte. Barnehagen følger retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om syke barn og barnehager, som sier: en feberfri dag hjemme før barnet er tilbake og 48 timer etter siste diaré /oppkast.

Måltid/kostpenger

Det er ønskelig med en rolig frokost, som en god start på dagen. Derfor ønsker vi at foreldre og barn ikke kommer midt i måltidet. Sjekk med din avdeling når det er frokost.

Smørbukk, Veslefrikk, Askeladden, og Tommeliten:

Barna har med niste til frokost. For matpenger kjøpes det inn brød og pålegg til lunsj. Det serveres melk til frokost og lunsj. Som et lite mellommåltid får barna frukt og knekkebrød på ettermiddagen.

Dovregubben:

Til frokost og lunsj har barna med to nistepakker + drikke. For matpenger har Dovregubben et varmt måltid en dag pr. uke. 

Foreldresamtaler

I september/oktober hver høst arrangeres foreldremøte. Det kan være informasjon, gjennomgang av pedagogiske planer eller aktuelle temaer som er på dagsorden.
1-2 ganger per år inviteres foreldre til en samtale om deres barns utvikling og trivsel.
Se årsplan under punktet "Samarbeid med hjemmet".