I påvente av en felles årsplan som er under utarbeidelse i forbindelse med kommunesammenslåing, velger vi å presentere våre fokusområder frem til 2020.

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER - 2017

Rammeplanen beskriver de plikter og oppgaver personalet har.

Rammeplanen er et styringsdokument for barnehagene. Vi har brukt god tid på implementeringen av den nye rammeplanen som kom i 2017. Fokusområdene vi har er basert på denne implementeringsprosessen.

Vi jobber tverrfaglig med fagområdene gjennom hele året, med noe større fokus på realfag.

Rammeplan for barnehager

 PERSONALETS ROLLE  

For å oppfylle målene og kravene i rammeplanen, må barnehagens personalet være bevisst eget ansvar og rolle. Personalet skal være gode rollemodeller og faglig oppdatert.  Barnehagen er en lærende organisasjon og det skal settes av tids til refleksjon og evaluering av arbeidet vi gjør. I evalueringsarbeidet er foresatte viktige samarbeidspartnere.

En kompetent og dyktig voksen er:

-        faglig oppdatert

-        fokusert og tilstede, oppmerksom på det barna er opptatt av

-        varm og anerkjennende

-        omsorgsfull, men tydelig

-        undrende og nysgjerrig sammen med barna.

BARNS LEK

Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  Barnehagen skal legge til rette for at barn kan delta i lek, i samspill med andre barn og de voksne i barnehagen. Vi skal gjennom leken sørge for at barna får muligheten til å kunne bli den beste utgaven av seg selv.

I lek lærer barna bl.a.:

-        å samarbeide med andre

-        å bruke fantasi, kreativitet og skaperglede

-        nye begreper

-        å bruke språket i samspill med andre

-        å gi og få omsorg

-        utvikle sosial kompetanse

Barnehagen skal inspirere og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.

LIVSMESTRING OG HELSE

Vår funksjon skal være helsefremmende og forebyggende. Dette innebærer å fremme barnas fysiske og psykiske helse, og å bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Psykisk helse og trivsel er like viktig som fysisk helse. Barnehagen har som oppgave å gi barna omsorg på alle områder. Positive relasjoner er helt sentralt i alt som foregår. Dette gjelder relasjoner mellom barna, relasjoner mellom barn og voksne og relasjonene mellom de voksne som har sitt daglige arbeid i barnehagen.
Uavhengig av barnets bakgrunn, vil relasjoner som handler om trygghet, varme og forståelse gi det enkelte barn gode muligheter til å utvikle tillit og vokse som menneske.

Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet, sunne matvaner, helsevaner, ro og hvile.

Vi skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelse og mobbing. Om et barn opplever krenkelse eller mobbing, skal barnehagen stoppe dette. Vi har utarbeidet en felles kommunal «Handlingsplan mot mobbing». 

Tidlig innsats er en naturlig del av vårt arbeid.  Alle skal inkluderes så tidlig som mulig i gode læringsprosesser, slik at de har en reell mulighet til å lykkes i livet. Vi er forpliktet til å gripe inn raskt når problemer oppstår eller avdekkes, det være seg vold, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep.
Barnehagen skal vite hvordan dette forebygges og oppdages. Nedre Eiker kommune har egen «Handlingsplan for vold i nære relasjoner».

Personalet kjenner til opplysningsplikten til barnevernet.

RELASJONER

Langløkka barnehage, der voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de er tydelige. Den varme grensesettende voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning. Barnet mottar det som handler om krav og kontroll i en atmosfære som er preget av varme og tillit.

Den varme og tillitsfulle relasjonen er grunnleggende i møte med barna.  Varme og grensesettende voksne har respekt for barnets autonomi (selvstendighet, selvbestemmelse) og fremmer demokratiske prinsipper. De gir rom for det medvirkende barnet.

Voksne har klare forventninger til barnet og følger opp på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. Voksne etablerer gode standarder for adferd og «guider» barnet i dets utvikling.

En varm og grensesettende væremåte påvirker barnet i en positiv retning og er et uttrykk for samfunnets satsning på «tidlig innsats».

Vi bruker det pedagogiske opplegget «Være sammen» som metode.

Personalet har vært på kurs med Pål Roland, dosent ved Læringssenteret tilknyttet Universitetet i Stavanger.