Nyttig å vite om Stenberghaugen barnehage. 

Tilvenning 

Når barnet starter i barnehagen er det av stor betydning for utvikling av trygghet og gode relasjoner at foreldrene og barnehagen samarbeider tett og bruker god tid til tilvenningen. Barnet får en egen kontaktperson og vi tar utgangspunkt i «Trygghetssirkelen» når barna skal bli kjent i sine nye omgivelser. Vi legger vekt på å ha en god dialog med foreldrene, både gjennom «Bli kjent-samtalen» og samarbeidet i hverdagen. Det overordnede målet er at både barn og foreldre skal føle seg sett og hørt i barnehagen og bli møtt på en måte som fremmer tillit til barnehagens ansatte.

Samarbeid

Foreldre

Barnehagens viktigste samarbeidspartner er barnas foreldre. Gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter skal det sikres at foresatte får informasjon om barnehagen og sitt barns trivsel og utvikling. Foreldre skal også sikres rett til medvirkning gjennom disse arenaene, samt i Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU). Barnehagen innkaller til minimum ett foreldremøte i året, og det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr. barnehageår. Dersom foresatte eller personalet har behov for flere samtaler, avtales det med den enkelte.

  • Foreldreråd – alle foreldrene i barnehagen. SU kan innkalle til møte ved behov
  • Samarbeidsutvalget (SU) – samarbeidsforum med to representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet og styrer.
  • Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) – to foreldrepresentanter, som også er vara for SU representantene

FAU tar initiativ til sosiale arrangementer for barn og foreldre og samarbeider med personalet ved planlegging av for eksempel dugnad.

Grunnskolen

Barnehagen samarbeider med de barneskolene som barna skal videre til, for å sikre en så god overgang som mulig. Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom skolens og barnehagens personale, samt aktiviteter for å gjøre barna trygge på skolen, SFO og skolevei.

Universitetet i Sørøst-Norge

Barnehagen tar imot barnehagelærerstudenter i praksis fra Universitetet i Sørøst-Norge. Det informeres fortløpende om når vi mottar studenter.

KOB - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud

Enkelte barnehageår får vi tildelt lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, og har samarbeid med KOB i forhold til oppfølging av lærlingen.

Barnevernstjenesten, Familiesenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjonen

Barnehagen samarbeider med Barnevernstjenesten, Familiesenteret, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Helsestasjonen, og andre ved behov. Det er et mål for oss å fange opp barn som trenger ekstra oppfølging, og sette inn tiltak så tidlig som mulig. Barnehagene i Nedre Eiker kommune skal orientere foresatte om de lavterskeltilbud kommunen tilbyr (Familiesenteret, foreldrerådgivning etc.) og ha lav terskel for anonyme/åpne drøftinger og samarbeid med barnevernet. Foreldre skal alltid bli informert på forhånd når barnehagen vurderer å ta kontakt med hjelpeinstanser utenfor barnehagen.

Sykdom

Ved sykdom eller dårlig allmenntilstand skal barnet holdes hjemme til det er friskt nok til å delta i leik og aktivitet både inne og ute. Av hensyn til andre barn, foreldre og personalet holdes barnet hjemme til det er fri for smitte. Barnehagen følger retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om syke barn og barnehager, som sier: en feberfri dag hjemme før barnet er tilbake og 48 timer etter siste diaré /oppkast.

Måltid /kostpenger

Barnehagen skal bidra positivt til barnas helseutvikling, deriblant ved å ha fokus på et sunt variert kosthold, hygiene og fysisk aktivitet. Kostholdet skal oppmuntre til nye smaksopplevelser og barna skal oppleve at de har medbestemmelse og valgmuligheter. Måltidene organiseres slik at de fremmer selvstendighetstrening, gir rom for gode samtaler og anledning til å hjelpe hverandre. I barnehagen serveres det lunsj hver dag, samt et fruktmåltid og drikke til alle måltider. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger for kosthold i barnehagen, noe som innebærer:

  • Frukt og grønnsaker til alle måltider
  • Vann som tørstedrikk
  • Grovt brød
  • Fullkornsprodukter til varm mat
  • Fisk som både pålegg og varm mat
  • Minst mulig sukker og salt i maten
  • Festlige markeringer / merkedager gjennomføres med sunne alternativer.

Foresatte oppfordres til å følge samme retningslinjer i forhold til barnas matpakker.