Barnas nysgjerrighet og entusiasme for realfag skal anerkjennes og stimuleres gjennom leik

Siden høsten 2015 har leik vært et satsingsområde. Det er blitt jobbet spesielt med utvikling av barnas lekeferdigheter og det fysiske lekemiljøet i barnehagen, samt kompetanseheving i personalet om betydningen av leik for barnas utvikling. 

Fra høsten 2017 går Nedre Eiker kommunes barnehager og skoler inn i et 2 årig realfagsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, og blir dermed en av til sammen 54 realfagskommuner over hele landet. Hovedmålsettingen med deltakelse i prosjektet er å øke barns kompetanse i realfag og sikre god sammenheng i læringsløpet fra barnehage til skole. For barnehagenes del vil hovedfokus være på å skape entusiasme og positive holdninger til realfag. I tråd med dette prosjektet har vi valgt å videreføre og utvide vår satsing på leik, nå med spesielt fokus på realfag gjennom leik.

Helt fra barna er små er utforskning av naturfenomener og lek med mengder og tall naturlig. Realfagslek tar utgangspunkt i barnas spørsmål, undring og nysgjerrighet om verden som omgir dem. Barn er naturlig interessert i temaer som vann, lys, luft og strøm, og like temaer er derfor både morsomt og spennende å bli mer kjent med. Når vi driver med realfag i barnehagen ved å utforske og eksperimentere, stimulerer vi derfor en atferd som er en del av barnas natur.

Vi har jobbet en god del med denne type aktiviteter, blant annet har vi hatt markhotell, myggklekkeri, mange fysikkeksperimenter og fått planter til å vokse og gro. Realfagsprosjektet skal sikre mer systematikk rundt arbeid med realfag, og en større bevissthet rundt temaet blant de ansatte. Matematikk finnes i alt vi gjør i hverdagen og er en del av livet vårt. Vi trenger den til å tenke, for å kommunisere og finne løsninger. Når barna dekker bordet og teller opp kopper og fat, eller måler opp mengder når de er med å bake, jobber vi med realfag på en lystbetont og lekende måte.