Taushetsplikt

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt, jfr. § 20 i Barnehageloven. Taushetsplikten sikrer at opplysninger om private og personlige forhold ikke tilfaller uvedkommende.

Opplysningsplikt

Barnehagens personale er forpliktet til å gi melding til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgsjenesten og barneverntjenesten dersom det er mistanke om at et barn lider under omsorgssvikt, jfr. § 21 og 22.