Tilvenning 

I denne perioden skal både barn og foreldre bli godt kjent. Barn har individuelle behov i forhold til tilvenning, og vi legger opp til et tett samarbeid med foreldrene. Det beregnes god tid med flere korte dager. Hvor lang tid som er nødvendig viser seg etter oppstart.

Samarbeid

Vassenga barnehage legger til rette for et læringsmiljø hvor alle skal ha mulighet til å lykkes. Omsorg og trygghet er basis i alle barns liv. Miljøet bærer preg lek, latter og glede. Barn her skal få mulighet til å lykkes i livet, og ser at innsats på et tidlig tidspunkt i barnas liv har stor betydning. Gode rutiner for samarbeid er en stor del av dette arbeidet, noe som avhenger av samarbeid med foreldre, personalet og andre instanser.

Foreldre

Det beste utgangspunkt for alle barn er et godt samarbeid mellom foreldre og personale. Vi har tro på at trygge foreldre gir trygge barn, og at gjensidig tillitt gjør det lett å ta kontaktønske om at foreldre tar kontakt når det er behov for det. Det holdes foreldremøter en til to ganger i året, og tilbud om foreldresamtaler to ganger i året. Samarbeidsutvalget (SU) har jevnlige møter i barnehagen. 

Det daglige møtet i barnehagen er viktig for oss. Her kan du få sagt i fra om det er noe spesielt med ditt barn som vi bør ta hensyn til, og vi kan formidle hvordan dagen i barnehagen har vært. Ofte er dette sitasjoner hvor det skjer mye, så føler du at du får for lite tid til å snakke med oss, eller ikke får den informasjonen du synes du trenger, så si ifra. Føler du at du trenger en samtale utenom det planlagte, finner vi en tid som passer.

Barnehagen har foreldrekaffe, Lucia, påskefrokost og utflukter hvor foreldrene inviteres til å være med. Har dere lyst og mulighet til å være med på frokost eller lunsj en gang i blant, er dere velkommen.

Personalet

Her er personalet motivert og engasjert, løsningsorientert og i utvikling. Oppgaver fordeles med hensyn til kompetanse, evner og interesser noe som er med på å styrke motivasjon hos den enkelte. Veiledning og medarbeidersamtaler er vesentlig for personalets utvikling. Personalmøter holdes en gang i måneden, øvrige møter holdes etter behov. Videre er det fem planleggingsdager i løpet av året, og disse brukes til planlegging og evaluering av virksomheten, og til faglig utvikling for personalgruppa.

Andre innstanser

Barnehagen samarbeider med fagteam, PPT, helsestasjonen, barnevern, kompetansesentre m.m. ved behov.

Sykdom

Ved sykdom eller dårlig allmenntilstand skal barnet holdes hjemme til det er friskt nok til å delta i leik og aktivitet både inne og ute. Av hensyn til andre barn, foreldre og personalet holdes barnet hjemme til det er fri for smitte. Barnehagen følger retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om syke barn og barnehager, som sier: en feberfri dag hjemme før barnet er tilbake og 48 timer etter siste diaré /oppkast.

Måltider

Barna har med matpakke til frokost. Barnehagen serverer lunsj; brød og pålegg eller et enkelt varmt måltid. Om ettermiddagen serveres det frukt.