Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som er bosatt i kommunen. Rettigheten gjelder hvis du har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, ønsker plass fra august og barnet fyller ett år innen utgangen av august.

Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år, forutsatt at det er søkt innen fristen for hovedopptaket.

Søknadsskjema

I kommunens oppvekstportal finner du felles elektronisk søknadssystem for kommunale og private barnehager. Det skal fylles ut et søknadsskjema per barn.

Hovedopptaket

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Opptaket foregår i perioden mars-mai. Tilbud om plass vil bli sendt ut fortløpende fra slutten av mars. Deretter følger klagebehandling etter forvaltningsloven.

Du kan føre opp inntil tre prioriterte barnehager på søknadsskjemaet. Er det ikke plass i en av disse, vil barnet bli tilbudt plass i en av de øvrige barnehagene i kommunen. 

Opptaket foretas etter barnehageloven og den enkelte barnehages opptakskriterier.§ 13 i barnehageloven sier: Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter loven om barnevernstjenester skal ha prioritet ved opptak.

Søknad om plass utenom hovedopptaket

Du kan også søke om plass utenom hovedopptaket. Disse søknadene vil bli fortløpende behandlet. Det er god barnehagedekning i Nedre Eiker kommune slik at det er stor sannsynlighet for å få en plass også i løpet av året. Vi gjør oppmerksom på at i henhold til vedtektene holder de kommunale barnehagene stengt i uke 28 og 29. I denne perioden er det også begrenset behandling av søknader. De private barnehagene har egne vedtekter.

Opptaksmyndighet

I kommunale barnehager er det rådmannen ved virksomhetslederne som er opptaksmyndighet. I de private barnehagene er det den enkelte barnehageeier som er opptaksmyndighet.

Trenger du hjelp til søknaden?

Hvis du har problemer med å fylle ut det elektroniske skjemaet, kan kommunen kontaktes på telefon 32 23 25 00.