Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester § 1-1 til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen.

Kommunen er en del av interkommunal barnevernvakt i Drammen. Du kan kontakte barnevernvakten ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt (Lov om barneverntjenester, § 4-3) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien slik at barnet / ungdommen og familien får det bedre.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Staten har ansvar for å rekruttere fosterhjem og for barneverninstitusjonene. Fylkesmannen har tilsynsansvar overfor kommunalt barnevern.

Kontaktinformasjon

Adresse: Evjegt. 6, 3050 Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00 
Betjent mottakstelefon
Mandag-fredag kl. 09-15. 

E-post:

Barnevernvakta telefon: 32 04 65 00.

  • Åpningstid: kl 17– 01, alle hverdager.
  • Natt til lørdag og søndag kl 17-02

Alarmtelefon 111 116
(gratis) for barn og unge. 

  • Døgnåpen i helger 
  • Hverdager Kl. 16 – 08 
  • Fra utlandet: +47 954 11 755,
  • E-post:
  • SMS: 41 71 61 11