Hva kan barnevernstjenesten hjelpe til med?

  • Besøkshjem, støttekontakt, økonomisk hjelp, fritid med mer
  • Henvisning og samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet som Barne- og ungdomspsykiatrien, familievernkontoret, Alternativ til Vold (ATV), Familiesenteret, NAV, distriktspsykiatrisk senter (DPS), skoler, barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen m.m.
  • Kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem

Hjelpetiltak

  • Hjelpetiltak er et tilbud barneverntjenesten gir når forholdene i hjemmet, eller andre særlige grunner, gjør at et barn har behov for særlig støtte og hjelp.
  • Barnevernloven § 4-4 inneholder ingen uttømmende oppregning av aktuelle hjelpetiltak, men nevner noen eksempler, blant annet støttekontakt, barnehageplass, avlastingstiltak i hjemmet og familiestøttende metoder som blant annet PMT og MST.
  • Hjelpetiltak kan som hovedregel bare settes i verk dersom familien samtykker, men opphold i barnehage eller andre dagtilbud kan settes i verk gjennom pålegg til foreldrene. Det samme gjelder tilsyn i hjemmet. Det er bare fylkesnemnda som kan gjøre vedtak som pålegger foreldrene å ta imot hjelpetiltak.

Omsorgstiltak

For flertallet av de familiene som kommer i kontakt med barneverntjenesten, er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Plassering av barn utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom slike hjelpetiltak ikke er nok til å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon.

Barn kan plasseres utenfor hjemmet både med og uten foreldrenes og barnets samtykke. De fleste barn som plasseres utenfor hjemmet flytter til et fosterhjem, mens noen barn plasseres på barneverninstitusjon.

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

Kriterier/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse finnes i barnevernloven  § 4-12.

Ettervern for barnevernsbarn

Ungdom som har hatt tiltak fra verneverntjenesten når de fylte 18 år, kan få oppfølging til de fyller 23 år som de ønsker det selv.

Mer om hva ettervern er kan du lese om på nettsiden ettervern.org.