Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Trenger du noen å snakke med, eller et trygt sted å bo i vanskelig periode av livet? Har du med deg minner som ikke vil gi slipp?

Drammensregionens interkommunale krisesenterer er et samabeid mellom eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Svelvik, Sande, Røyken og Hurum.

Hvem kan henvende seg?

Senteret skal gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Med ”nære relasjoner” menes personer som er eller har vært gift, eller som lever eller har levd i ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig.

Du som trenger hjelp kan ta direkte kontakt selv. Det er ingen ventetid. Senteret tar alltid en kartlegging for å sikre at krisesenteret er riktig tilbud, og om det er behov for botilbud, eller dagtilbud.

Krisesenteret kan ikke tilby botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og som har alvorlig tilleggsproblematikk. Dette gjelder i første omgang behov for oppfølging for psykisk sykdom og rusavhengighet. I slike tilfeller hjelper vi til med å opprette kontakt med rett instans i kommunen.

Tilbud på krisesenteret

Drammensregionens interkommunale krisesenter har høyt fokus på å gi det enkelte individ den hjelpen den trenger. Vi jobber med høy grad av brukermedvikning, og etter metoden ”hjelp til selvhjelp”. De som arbeider på krisesenteret har god og variert faglig bakgrunn for å møte den enkeltes behov. De ansatte holder seg kontinuerlig oppdatert på fagområder som er relevant.

Botilbud

Krisesenteret har botilbud til de som trenger beskyttelse i en akuttfase etter vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har 10 rom på kvinnekrisesenteret, og en bolig med tre rom på mannskrisesenteret. Botilbudet er et korttidstilbud, og vi hjelper de som trenger det å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser i hjemkommunen ved langvarige behov.

Dagtilbud

Krisesenteret har dagtilbud for deg som ikke trenger å bo beskyttet, men som trenger noen å snakke med og få råd og veiledning. 

Barn på senteret

Barna som bor på senteret får egen koordinator, og det er ansatt både barnefaglig ansvarlig og barneaktivitører for å sikre barna det best mulige tilbudet.

Samarbeid med andre

Drammensregionens interkommunale krisesenter har tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunene for å sikre brukerne god og helhetlig oppfølging

Ikke universelt utformet

På grunn av gammel bygningsmasse er krisesenteret dessverre ikke universelt utformet. Dette gjelder blant annet for rullestolbrukere. Kommunen har ansvar for å finne en annen løsning for personer som ikke kan nyttegjøre seg av tilbudet.