Innhold i tjenesten

  • Helseundersøkelser og rådgivning til elever med oppfølging/henvisning ved behov.
  • Forebyggende psykososialt arbeid, samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
  • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.
  • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper med sikte på å redusere sykdom eller skader.
  • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Målsetting

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen og fremme barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø.

Gjennom helsefremmende arbeid skal en bedre forutsetningene for elevene til å ivareta egen helse, fremme trivsel og velvære og styrke mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger de utsettes for i dagliglivet.

Alle 5-åringer inviteres til en basisundersøkelse før skolestart med lege og helsesøster.

Helseundersøkelser, vaksinasjoner og all annen kontakt foretas i henhold til nasjonale anbefalinger.

Elever og foresatte kan selv ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Krav til formell kontakt

  • Helsekortet følger eleven fra fødsel til han/hun går ut av grunnskolen. Helsekortet oversendes ny kommune ved flytting.
  • Helsepersonell har taushetsplikt (jfr. Helsepersonelloven).
  • Opplysninger til samarbeidspartnere gis ikke uten samtykke fra foreldre/foresatte. Unntak fra dette er når det er nødvendig å gi opplysninger for å avverge fare, ved mistanke om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt eller alvorlig helserisiko.

Fagansvarlig

Merete Tandberg Bakke

Helsesøster på den enkelte skole

Navn Helsesøster på skole Telefon E-post
Irene Grønlie Solberg skole 950 42 080  
Lise Sofie Andersen Krokstad skole  
Anne-Gro Westby Mjøndalen skole 916 86 467    
Sølvi Fossberg- Wærner Eknes og Rosendal skole 409 18 302

Merete Tandberg Bakke

Veiavangen ungd.skole  415 73 437       

Jorunn Skansen Killingrud ungd.skole 

415 64 921        

Eva Melcher

Steinberg skole

958 30 715

 
 Ingrid Gjennestad Åsen skole 902 15 593

 

Isabelle Robinsen Stenseth skole 901 97 436

Helsesøster fra elevens nærskole

Sagstedbrua skole

   

Skolehelsetjenesten

Telefon: 32 23 27 60

E-post: