Innhold i tjenesten

  • Helseundersøkelser og rådgivning til elever med oppfølging/henvisning ved behov.
  • Forebyggende psykososialt arbeid, samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
  • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.
  • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper med sikte på å redusere sykdom eller skader.
  • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Målsetting

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen og fremme barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø.

Gjennom helsefremmende arbeid skal en bedre forutsetningene for elevene til å ivareta egen helse, fremme trivsel og velvære og styrke mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger de utsettes for i dagliglivet.

Alle 5-åringer inviteres til en basisundersøkelse før skolestart med lege og helsesøster.

Helseundersøkelser, vaksinasjoner og all annen kontakt foretas i henhold til nasjonale anbefalinger.

Elever og foresatte kan selv ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Krav til formell kontakt

  • Helsekortet følger eleven fra fødsel til han/hun går ut av grunnskolen. Helsekortet oversendes ny kommune ved flytting.
  • Helsepersonell har taushetsplikt (jfr. Helsepersonelloven).
  • Opplysninger til samarbeidspartnere gis ikke uten samtykke fra foreldre/foresatte. Unntak fra dette er når det er nødvendig å gi opplysninger for å avverge fare, ved mistanke om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt eller alvorlig helserisiko.

Teamleder/fagansvarlig

Lise S. Andersen

Helsesøster på den enkelte skole

Navn Helsesøster på skole Telefon E-post
Irene Grønlie Solberg skole 950 42 080  
Grethe Bergem Stenseth og Krokstad skole 954 31 588
Anne-Gro Westby Mjøndalen og Åsen skole 916 86 467    
Sølvi Fossberg- Wærner Eknes og Rosendal skole  
Beth Frenvik Sveen Veiavangen ungd.skole og Sagstuebrua 415 73 437       
Jorunn Skansen Killingrud ungd.skole og Steinberg

415 64 921           

Skolehelsetjenesten

Telefon: 32 23 27 60

E-post: