Innhold i tjenesten

  • Helseundersøkelser og rådgivning til elever med oppfølging/henvisning ved behov.
  • Forebyggende psykososialt arbeid, samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
  • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.
  • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper med sikte på å redusere sykdom eller skader.
  • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Målsetting

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen og fremme barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø.

Gjennom helsefremmende arbeid skal en bedre forutsetningene for elevene til å ivareta egen helse, fremme trivsel og velvære og styrke mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger de utsettes for i dagliglivet.

Alle 5-åringer inviteres til en basisundersøkelse før skolestart med lege og helsesykepleier.

Helseundersøkelser, vaksinasjoner og all annen kontakt foretas i henhold til nasjonale anbefalinger.

Elever og foresatte kan selv ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

Krav til formell kontakt

  • Helsekortet følger eleven fra fødsel til han/hun går ut av grunnskolen. Helsekortet oversendes ny kommune ved flytting.
  • Helsepersonell har taushetsplikt (jfr. Helsepersonelloven).
  • Opplysninger til samarbeidspartnere gis ikke uten samtykke fra foreldre/foresatte. Unntak fra dette er når det er nødvendig å gi opplysninger for å avverge fare, ved mistanke om mishandling eller alvorlig omsorgssvikt eller alvorlig helserisiko.

Fagansvarlig

Merete Tandberg Bakke

Helsesykepleier på den enkelte skole

Navn Helsesykepleier på skole Telefon E-post

Irene Grønlie


Marte-Mari Haare

Solberg skole

950 42 080 

476 60 406 

Lise Sofie Andersen

Elisabeth K. Arntzen

Krokstad skole

954 31 588

476 54 214

Anne-Gro Westby Mjøndalen skole 916 86 467    
Sølvi Fossberg- Wærner Eknes skole 409 18 302

Lisa Holtermann

Veiavangen ungd.skole 

Rosendal skole

476 41 289       

Jorunn Skansen

Killingrud ungd.skole 

Sagstedbrua skole

415 64 921        

Isabelle Vestnes Robinsen

Steinberg skole

901 97 436

 Ingrid Gjennestad Åsen skole 902 15 593

 

Janett Moen Stenseth skole 476 49 356

Eva Melcher

Smittevern

958 30 715 

 

Merete Tandberg Bakke

Fagutvikler

409 06 369

Skolehelsetjenesten

Telefon: 32 23 27 60

E-post: