SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Det er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Målet med SLT er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer. De tre nivåene sørger for å fordele ansvaret for styring, koordinering og utføring av det forebyggende arbeidet i kommunen. I Nedre Eiker er dette:

  1. Det styrende nivået med ledere fra kommunen og politiet: politirådet.
  2. Et koordinerende nivå (M2) med virksomhets- og mellomledere fra kommunen, NAV og politiet – fra virksomheter som jobber med barn og unge.
  3. Alle som arbeider direkte med barn og unge i kommunen, politiet og frivillig sektor.

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og er kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging.

SLT-koordinatoren

SLT-koordinatorens viktigste oppgaver kan beskrives med fire nøkkelord:

  • Koordinere samordning
  • Identifisere problemområder
  • Initiere tiltak
  • Produsere kunnskap

SLT-koordinatoren skal bidra til at de ulike aktørene får bedre mulighet for en felles problemforståelse av hva som er kommunens viktigste utfordringer, og hvilke tiltak som skal settes inn. Innsatsen skal være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Gode og stimulerende oppvekstvilkår og tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.

Ta kontakt med SLT-koordinatoren dersom du:

  • er bekymret for utviklingen i et ungdomsmiljø på en skole eller i fritidsaktivitet
  • kjenner til flere barn eller ungdommer som samles rundt avvikende atferd eller om ulovlige handlinger
  • er bekymret for hatytringer eller ekstreme miljøer i ditt lokalmiljø

Kontaktinformasjon SLT-koordinator i Nedre Eiker:

Nina Line Midttun
Mobil: 409 06 238
E-post:

SLT-koordinatoren er plassert i Forebyggende enhet, med arbeidssted på Familiehuset i Mjøndalen.

Se også: