Er du dagmamma for tre barn eller flere, skal du godkjennes av kommunen.

Alle skoler, barnehager og dagmammaer skal være godkjente etter bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen.

Forskriften regulerer i henhold til § 2:

Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er regelmessig, og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • antall barn som er tilstede er tre eller flere.

Virksomheten skal da godkjennes på lik linje med skoler og barnehager, og driften skal være helsemessig tilfredsstillende. Det stilles krav til:

  • lokalenes utforming og innretning
  • muligheter for aktivitet og hvile
  • psykososiale forhold
  • rengjøring og vedlikehold
  • inneklima/luftkvalitet
  • sanitære forhold m.v.

Hvis du har egne barn regnes de også med, selv om du ikke mottar betaling for å passe disse.

Dersom du mener din virksomhet omfattes av regleverket for godkjenning kan du sende en ved å sende en skriftlig henvendelse om godkjenning til kommuneoverlegen:

Nedre Eiker kommune
Kommuneoverlegen
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Spørsmål i forhold til godkjenning kan rettes til barnehagekonsulent Mette Heieren Holseth på tlf. 32 23 27 87.

Undersøkelsesplikt

Kommunen har plikt til å føre tilsyn. Dersom noen melder fra om forhold som burde vært godkjent, må kommunen undersøke og evenetuelt kreve forhold rettet slik at nødvendig godkjenning kan gis.