Boligtjenesten i Nedre Eiker kommune er organisert i etat Helse og velferd, og lokalisert på rådhuset. Boligtjenesten inneholder saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og/eller tilpasning, boligtildeling, råd og veiledning i boligspørsmål.

Trenger du råd og veiledning, ta kontakt med Boligtjenesten på telefon 32 23 25 00. 

NB! Det er NAV Nedre Eiker som foretar saksbehandling og gir råd om statlig bostøtte.

Bolig er ingen lovpålagt tjeneste og kommunestyret har godkjent retningslinjer for tildeling av boliger der Nedre Eiker kommune har tildelingsrett. Retningslinjene er styrende i saksbehandling av søknad på bolig. Dette betyr i praksis at det er en del vilkår som skal være oppfylt for at du skal få en kommunalt tildelt bolig. Blant annet må du ha en folkeregistrert adresse i Nedre Eiker kommune. I tillegg må du ha 3 års botid i kommunen.

Kommunestyret har utarbeidet egne retningslinjer for saksbehandling av søknader om startlån og tilskudd. Dette betyr i praksis at det er en del vilkår som skal være oppfylt for at du skal få innvilget lån og/eller tilskudd. Blant annet må du være bosatt i Nedre Eiker eller ha nær tilknytning til kommunen, som for eksempel nær familie, arbeidsplass eller sosiale grunner. Alle søknader blir individuelt vurdert i forhold til dette.

Startlån og tilskudd søker du via Husbanken. Husbanken har egen nettside med informasjon og elektronisk søknad.

Målgruppen er personer som ikke selv eller ved annen offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for bolig med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemming eller utviklingshemming.

For å få bolig tildelt av Nedre Eiker kommune må du ha en folkeregistrert adresse her. I tillegg må du ha 3 års botid i kommunen.

Nedre Eiker kommune har boliger for ulike brukergrupper. Kommunen eier en del boliger selv, men vi har også tildeling av boliger fra private aktører og boligstiftelsen. Dette er omsorgsboliger, trygdeboliger og gjennomgangsboliger.

  • En omsorgsbolig er i første omgang tiltenkt personer som trenger en tilpasset bolig med tanke på deres fungsjonsnivå og eventuell tjenestebehov.
  • Trygdeboliger tildeles fortrinnsvis personer som har en begrensning i forhold til sin økonomi og hvor det er vanskelig for disse personene å skaffe seg noe på det private markedet.
  • Kommunale gjennomgangsboliger leies ut med tidsbegrensede kontrakter. I løpet av leieperioden må de som bor i en slik bolig jobbe for å skaffe seg annen bolig.

Nedre Eiker kommune har tildelingsrett på mange boliger med forskjellig eieform.

  • Eiendomsavdelingen har ansvaret for husleiekontrakter på de kommunalt eide boligene. Oppfølging i forhold til kontrakt gjøres av dem.
  • I andre boliger hvor kommunen har tildelingsrett, er det eier av tildelte bolig som gjør dette.
  • Tildelt omsorgsbolig med innskudd kjøpes og selges via megler.

Nedre Eiker kommune har tildelingsrett på omsorgsbolig til de som trenger en tilrettelagt bolig på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming eller utviklingshemming.

Målgruppen er alle over 18 år som på grunn av sin helse ikke er i stand til å skaffe seg egnet bolig selv.

Det er stor pågang av søkere til omsorgsbolig. Kommunen kan ikke alltid imøtekomme ønske om bosted. For å sikre at vi gir bolig til dem som trenger det mest, vurderer vi nøye om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv.

Ordningen med omsorgsbolig i kommunen er organisert på to ulike måter. Den ene er der hvor kommunen er eier. Her betales husleie og tre måneders depositum. Den andre ordningen er kjøp/salg via megler. Uavhengig av dette så har Nedre Eiker kommune tildelingsrett. Husleien følger markedspris for boliger og varier etter størrelse på boligen.

Nedre Eiker Kommune har tildelingsrett på 126 trygdeboliger. Boligen eies av Nedre Eiker boligstiftelse og forretningsfører er NBBL. Boligene er ikke spesielt godt egnet for funksjonshemmede, men er et godt alternativ der økonomi og andre sosiale forhold er grunnen til problemet på boligmarkedet.

Nedre Eiker boligstiftelse krever tre års boligreferanse.

En kommunal gjennomgangsbolig er et knapphetsgode, og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon. Det gis tidsbegrensede kontrakter og husleiene i disse boligene tilsvarer markedsleie. Ved utgang av kontraktsperioden vil behovet vurderes på nytt etter søknad med dokumentasjon.

Tildeling skjer etter en totalvurdering av registrerte søkeres økonomi, nåværende boforhold og øvrige sosiale og helsemessige forhold.

Hovedprinsippet for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger vil være å tildele bolig til søkere med størst behov. Vanskeligstilte defineres her som: barnefamilier uten egnet bolig, personer med psykiske lidelser som ikke klarer å skaffe bolig selv, rushavhengige som ikke klarer å skaffe bolig selv, og andre som i en akkutt livssituasjon trenger hjelp til å skaffe bolig.

Husbankens låne- og støtteordninger har ulike målgrupper: unge i etableringsfasen, barnefamilier med svak økonomi, funksjonshemmede, flyktninger samt ulike grupper med trygdeytelser eller lav inntekt.

Boligtjenesten i Nedre Eiker forestår saksbehandling, råd og veiledning for Husbankens låne- og tilskuddsordninger vedrørende startlån og tilskudd, samt utbedringslån.

NAV Nedre Eiker foretar saksbehandling og råd om statlig bostøtte. Det er mulig å søke om bostøtte hver måned, og utbetalingen vil komme allerede måneden etter. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned.

Gå til Husbankens nettsider for mer informasjon og søknadsskjema.