Fra 1. januar 2017 er det innført nye saksbehandlingsrutiner i Helfo når det gjelder stønad til logoped- og audiopedagogbehandling. Dette er et ledd i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Formålet med endringen er å sikre at pasienter kommer raskere til nødvendig behandling hos logoped. Vi viser til omtale i Prop. 1 S HOD(2016-2017):

«Logopedtjenester er for mange nødvendig for å utvikle eller å få tilbake nødvendig funksjoner. Det er dokumentert at dette er et tjenestetilbud som er mangelfullt utbygd i mange kommuner og fylkeskommuner. Tjenester som logopeder utfører kan defineres under helselovgivningen og opplæringslovgivningen. Tjenesten ytes både i kommunal og fylkeskommunal regi, av helseforetak og av selvstendig næringsdrivende logopeder finansiert av folketrygden. For å gjøre tjenesten lettere tilgjengelig for pasientene vil Helse- og omsorgsdepartementet oppheve kravet om forhåndsgodkjenning fra Helfo før oppstart av behandlingen av pasienter over 18 år. Fra 1. januar 2017 trenger ikke pasienten eller logopeden å legge ved et avslag på tjenester fra kommunen for å kunne få forhåndsgodkjenning fra Helfo. Det vises for øvrig til del III 8 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019).»

Nytt fra 1. januar 2017:

  • Helfo krever ikke lenger et vedtak om avslag fra kommunen før det kan gis stønad etter folketrygdloven til logoped- og audiopedagogbehandling.
  • Helfo krever ikke lenger at personer over 18 år søker om forhåndstilsagn før oppstart av behandling. Barn under 18 år må fortsatt ha forhåndstilsagn fra Helfo.
  • Helfo kan gi stønad til logoped- og audiopedagogbehandling etter folketrygdloven § 5-10 når behovet skyldes sykdom, skade eller lyte. Det er et vilkår at pasienten er henvist fra lege og at behandlingen er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne. Det skal også foreligge uttalelse fra spesialist før behandlingen starter opp.

Hvis du har behov for logoped, må du ta kontakt selv. Her finner du oversikt over logopeder i Buskerud