Krokstad sykehjem er planlagt bygget i Brekkeveien 2 i Krokstadelva. Byggetrinn 1 skal ha ca. 128 plasser.

 I tillegg planlegges et byggetrinn 2 ca. 10 år senere. Sykehjemmet skulle opprinnelig stå klart i 2018, men kommunestyret vedtok i desember 2014 å utsette byggestarten med to år på grunn av kommunens utfordrende økonomi.

Kommunestyret tok i desember 2014 rapporten fra forprosjektet til orientering. I tillegg vedtok kommunestyret følgende som punkt 11 i budsjettbehandlingen:

"Bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva utsettes i 2 år, men planene vil bli vurdert igjen etter ett år. Da vil kommunestyret drøfte behovet for en tidligere byggestart blant annet etter å ha sett erfaringstall fra prosjektet "Riktig tjenestetilbud" når det gjelder sykehjemsplasser. Vi ber rådmannen om å igangsette prosjektering av infrastruktur til sykehjemmet i 2015 innenfor resterende avsatte prosjektmidler."

Slik er sykehjemmet tenkt bygget

I prosjektet legges det blant annet vekt på:

 • Sykehjemmet må ha universell utforming
 • Sykehjemmet skal Ikke være preget av "lange korridorer"
 • Bygget må tilrettelegges for fremtidsrettet velferdsteknologi
 • Brukerperspektivet må tas på alvor i planleggingsarbeidet
 • Store deler bør tilrettelegges for personer med demens, som bogrupper med maks 8 plasser
 • Hver beboer bør kunne overskue sin plass og ha tilgang til uteareal på sitt plan
 • I noen bogrupper bør to naborom tilrettelegges for ektefeller/samboere
 • Sykehjemmet skal ha dagsenter for hjemmeboende personer med demens
 • Utnytte kunnskap fra Bråta-prosjektet
 • Utnytte kunnskap andre kommuner har tilegnet seg i tilsvarende byggeprosjekter

Her kan du lese om Byggeprogrammet for Krokstad sykehjem.

Mange viktige avklaringer

En rekke forhold er avklart i forprosjektet, som ble avsluttet 04.11.2014.

 • Bygget er planlagt i forhold til at personer med demens og andre funksjonshemninger blir den største beboergruppen
 • Bygget skal inneholde dagsenter, storkjøkken for hele kommunen, legekontor, kontorer, møterom, frisør, fotterapeut, kantine mv..
 • Kvalitet på investeringene ift. kommende vedlikeholdskostnader er vektlagt (utvendige og innvendige vegger, gulvbelegg, baderomsmøbler, dører med åpningsautomatikk, solblending, oppholdsarealene, utearealene)
 • Det er planlagt med moderne tekniske hjelpemidler/utstyr for både brukere og ansatte
 • Antall parkeringsplasser blir ca. 100
 • Hovedatkomst til sykehjemmet er planlagt fra vest via en ny rundkjøring i krysset FV 283/Brekkeveien
 • Trafikk- og støyanalyser er gjennomført. Sykehjemmet vil gi minimal støyøkning i Bedehusgata
 • Grunnforhold er undersøkt gjennom to grunnboringer. Et tynt lag kvikkleire på deler av tomten gir utfordringer.
 • Kulturminner og biomangfold er undersøkt. Ingen nye funn.
 • Mer enn 60 % av energien vil komme fra biobrenselanlegg (flisfyring)
 • Behov for ca. 1 km med nye vann- og avløpsledninger utenfor tomten
 • Fremtidig storkjøkken flyttes fra Solberglia til nytt sykehjem
 • Boenhetene bli på ca. 30 m2 inkl. bad på 6 m2
 • Hver bogruppe får stort kjøkken og oppholdsrom for boenhetene
 • Estetikk vil bli vektlagt gjennom byggemåte, utforming, kunstnerisk utsmykning, mv.

Forprosjekt

04.11.2014 ble rapporten fra forprosjektet levert rådmannen. Det er beskrevet to alternative løsninger der de fleste føringene og forutsetningene som er nevnt ovenfor er innarbeidet. Begge alternativene har 128 plasser/boenheter fordelt på 16 bogrupper à 8 boenheter.

Alternativ D har 5 etasjer fordelt på 2 fløyer. I 1. etasje ligger de fleste servicefunksjonene. Boenhetene er i de øvrige etasjene.
Alternativ B har dels 3, dels 4 etasjer fordelt på 2 fløyer. Også her er servicefunksjonene samlet i 1. etasje.

I forprosjektet er det foreslått at det skal avsettes 1 mill. kr. til kunstnerisk utsmykning.

Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret 17.12.2014. Som nevnt øverst i denne artikkelen, vedtok kommunestyret å utsette prosjektet med to år.

I protokollen fra kommunestyret kan du lese sakspapirene, rapporten og vedtaket fra kommunestyret (sak 114/2014).

Reguleringsplan ferdig

Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2014. Klagefristen var 6. februar 2015. I protokollen fra kommunestyret kan du lese sakspapirene, rapporten og vedtaket fra kommunestyret (sak 114/2014).

Kontaktperson Nedre Eiker kommune

Eiendomssjef Erik Mathiassen, tlf. 32 23 26 88, .