Ved etablering eller vesentlige endringer av noen typer virksomhet kreves melding eller godkjenning.

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.

Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

 

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller av hud er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte

 

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Kommuneoverlegen fører tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Skjema er tilgjengelig på strålevernets hjemmesider.

Siden 1. juli 2012 har ikke solarievirksomhetene hatt lov til å tilby solarium til personer under 18 år. I dag er virksomhetene pliktig til å informere kundene om 18-årsgrensen på en effektiv måte, der minstekravet for ubetjente solstudioer er å informere om dette på en lett synlig plakat. Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at virksomheter håndhever 18-årsgrensen.

Fra 1. januar 2015 skal virksomheten informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Strålevernet samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet for å lage retningslinjer for dette kravet og vil komme nærmere tilbake dette.

Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått Solarieprøven.

Skjema kommer.

Alle dagmammaer, barnehager og skoler skal være godkjente etter bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen.

Skoler, barnehager og dagmammaer skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. 

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.