Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Tjenester uten betaling

Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være i gratis. Det samme gjelder praktisk bistand og opplæring i personlig hygiene og ernæring.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt. Husstandens samlede inntekt legges til grunn og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 96.883,- pr. 1. mai 2018). Ved justering av grunnbeløpet 1. mai 2019 vil kronebeløpene for inntekt endres i hht. til ny G.

Nettoinntekt før særfradrag er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser

Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok 28. november 2018 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2019:

Hjemmetjenester

    Inntekt   
G= 96.883 kr 0-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G 5-6 G 6 G
pr 1. mai  0 - 193.776 290.649 387.532  484.415 581.298 
2018 193.776 290.649 387.532 484.415 581.298 >
1 timesats Kr 210 Kr 424 Kr 424 Kr 424 Kr 424  Kr 424
Betalingstak pr
kalendermåned
Kr 210 Kr 1.272 Kr 2.120 Kr 2.544 Kr 2.968 Kr 4.240

10 timer er høyeste timetall pr husstand per måned som faktureres uansett virkelig antall timer. Satsen for 0-2G fastsettes av staten.

Korttidsopphold (satsene fastsettes av staten):

  • Korttidsopphold inkludert mat: Kr 165,- pr døgn
  • Dag/nattopphold inkludert mat: Kr 85,- pr dag/natt

Dagsenter, mat og transport

  • Dagsenter: Kr 85,- pr dag. Dersom bruker ikke klarer å komme seg til dagsenter på egenhånd, er kommunal transport gratis.
  • Normal middagsporsjon kan bestilles separat til samme pris som ved matombringing. 

Matombringing og salg av varm middag ved bolig/omsorgsbolig/dagtilbud og til hjemmeboende:

  • Normal porsjon: Kr 94,- inkludert dessert, pr måltid.

  • Liten porsjon: Kr 78,- inkludert dessert, pr måltid.

  • Frokost/kveldsmat: Kr 35,- pr måltid.

  • Lunsj kr 35,- pr måltid. ("Aktiviteten" - dagtilbud til funksjonshemmede)

Trygghetstiltak i hjem og omsorgsbolig

  Pris per månedEngangspris
Nøkkelboks Kr 121,- Kr 200,- pr opp- eller nedmontering
Trygghetsalarm Kr 172,- Erstatningssmykke (tapt smykke) Kr 790,-
Direkte brannvarsling Kr 27,-  

Alle priser er inkludert moms.

Fradrag for utgifter i eget hjem ved overgang fra korttids- til langtidssats i institusjon

Følgende fradrag gjøres pr døgn fra 61 døgn opphold i institusjon i kalenderåret:

  • Aleneboende: Kr 100,- pr. døgn
  • Samboende: Kr 50,- pr. døgn

Fysioterapi

Egenbetaling for fysioterapi fra 1. januar 2017

Avbestilling av betalte tjenester

Dersom du ønsker å avbestille en betalt tjeneste, må dette gjøres innen klokken 12 dagen før tjenesten skal utføres. Tjenester som avbestilles senere enn dette må du betale for.

Fakturagebyr

Av miljøhensyn blir det belastet et fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelt slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Søke om tjeneste

Se Søke tjenester for å søke om en tjeneste innen helse og velferd.