Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Tjenester uten betaling

Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være i gratis. Det samme gjelder praktisk bistand og opplæring i personlig hygiene og ernæring.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt. Husstandens samlede inntekt legges til grunn og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 92.576,- pr. 1. mai 2016). Ved justering av grunnbeløpet 1. mai 2017 vil kronebeløpene for inntekt endres i hht. til ny G.

Nettoinntekt er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende sater

Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok 14. desember 2016 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2017:

Hjemmetjenester

    Inntekt   
G= 92.576 kr 0-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G 5-6 G 6 G
pr 1. mai  0 - 185.152 277.728 370.304  462.880 555.456 
2015 185.152 277.728 370.304 462.880 555.456 >
1 timesats 200 kroner 406 kroner  406 kroner 406 kroner 406 kroner  406 kroner
Betalingstak pr
kalendermåned
406 kroner 1.218 kroner 2.030 kroner 2.436 kroner 2.842 kroner 4.060 kroner

Satsen for 0-2G fastsettes av staten.

Korttidsopphold (satsene fastsettes av staten):

 • Korttidsopphold inkludert mat: Kr 155,- pr døgn
 • Dag/nattopphold inkludert mat: Kr 80,- pr dag/natt

Dagsenter, mat og transport

 • Dagsenter: Kr 80,- pr dag. Middag må bestilles separat til samem pris som ved matombringing. 
 • Transport: For de som ikke kan komme til dagsenter på egenhånd er kommunal transport gratis.
 • Matombringing og salg av varm middag i institusjon, bolig og dagsenter
  • Normal porsjon: Kr 90,- inkludert dessert
  • Liten porsjon: Kr 74,- inkludert dessert
 • Frokost/kvelds: Kr 33,-

Trygghetstiltak i hjem og omsorgsbolig

  Pris per månedEngangspris
Nøkkelboks Kr 116,- Kr 193,- pr opp- eller nedmontering
Trygghetsalarm Kr 165,- Erstatningssmykke (tapt smykke) Kr 770,-
Direkte brannvarsling Kr 25,-  

Alle priser er inkludert moms

Frem til det er montert nye elektroniske nøkkelbokser videreføres satsen vedtatt i kommunestyret 14.12.16

Fradrag for utgifter i eget hjem ved overgang fra korttids- til langtidssats i institusjon

Følgende fradrag gjøres pr døgn fra 61 døgn opphold i institusjon i kalenderåret:

 • Aleneboende: Kr 100,- pr døgn
 • Samboende: Kr 50,- pr døgn

Fysioterapi

Egenbetaling for fysioterapi fra 01.01.17

Avbestilling av betalte tjenester

Dersom du ønsker å avbestille en betalt tjeneste, må dette gjøres innen klokken 12 dagen før tjenesten skal utføres. Tjenester som avbestilles senere enn dette må du betale for.

Søke om tjeneste

Se Søke tjenester for å søke om en tjeneste innen helse og velferd.