Kommunen kan kreve egenbetaling for noen typer tjenester i hjemmet. Trygghetsalarm, varm mat og rengjøring er eksempler på tjenester du må betale for. Under finner du oversikt over betalte tjenester og egenbetalingssatser.

Tjenester uten betaling

Stortinget har vedtatt at hjemmesykepleie skal være i gratis. Det samme gjelder praktisk bistand og opplæring i personlig hygiene og ernæring.

Betalingssatser og nettoinntekt

Betalingssatsen er gradert etter nettoinntekt. Husstandens samlede inntekt legges til grunn og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp (1G = kr 93.634,- pr. 1. mai 2017). Ved justering av grunnbeløpet 1. mai 2018 vil kronebeløpene for inntekt endres i hht. til ny G.

Nettoinntekt er offentlig gjennom siste års skatteligning. Nettoinntekt er det samme som all inntekt, også renteinntekt, fratrukket ordinære fradrag og renteutgifter. Brukers formue har ikke betydning for egenbetalingen. Har inntekten endret seg vesentlig det siste året må det gis melding om dette. Slike endringer må dokumenteres.

Gjeldende satser

Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok 13. desember 2017 følgende satser, gjeldende fra 1. januar 2018:

Hjemmetjenester

    Inntekt   
G= 93.634 kr 0-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G 5-6 G 6 G
pr 1. mai  0 - 187.268 280.902 374.536  468.170 561.804 
2017 187.268 280.902 374.536 468.170 561.804 >
1 timesats 205 kroner 417 kroner  417 kroner 417 kroner 417 kroner  417 kroner
Betalingstak pr
kalendermåned
205 kroner 1.251 kroner 2.085 kroner 2.502 kroner 2.919 kroner 4.176 kroner

10 timer er høyeste timetall pr husstand per måned som faktureres uansett virkelig antall timer. Satsen for 0-2G fastsettes av staten.

Korttidsopphold (satsene fastsettes av staten):

 • Korttidsopphold inkludert mat: Kr 160,- pr døgn
 • Dag/nattopphold inkludert mat: Kr 80,- pr dag/natt

Dagsenter, mat og transport

 • Dagsenter: Kr 80,- pr dag. Middag må bestilles separat til samme pris som ved matombringing. 
 • Transport: For de som ikke kan komme til dagsenter på egenhånd er kommunal transport gratis. Dagsenteropphold inkluderer ikke middag. Middag bestilles separat til samme pris som ved matombringing.
 • Matombringing og salg av varm middag i institusjon, bolig og dagsenter
  • Normal porsjon: Kr 92,- inkludert dessert, pr måltid.
  • Liten porsjon: Kr 76,- inkludert dessert, pr måltid.
 • Frokost/kveldsmat: Kr 34,- pr måltid.
 • Lunsj kr 35,- pr måltid.

Trygghetstiltak i hjem og omsorgsbolig

  Pris per månedEngangspris
Nøkkelboks Kr 119,- Kr 199,- pr opp- eller nedmontering
Trygghetsalarm Kr 169,- Erstatningssmykke (tapt smykke) Kr 790,-
Direkte brannvarsling Kr 26,-  

Alle priser er inkludert moms.

Frem til det er montert nye elektroniske nøkkelbokser videreføres satsen vedtatt i kommunestyret 14.12.2016

Fradrag for utgifter i eget hjem ved overgang fra korttids- til langtidssats i institusjon

Følgende fradrag gjøres pr døgn fra 61 døgn opphold i institusjon i kalenderåret:

 • Aleneboende: Kr 100,- pr. døgn
 • Samboende: Kr 50,- pr. døgn

Fysioterapi

Egenbetaling for fysioterapi fra 1. januar 2017

Avbestilling av betalte tjenester

Dersom du ønsker å avbestille en betalt tjeneste, må dette gjøres innen klokken 12 dagen før tjenesten skal utføres. Tjenester som avbestilles senere enn dette må du betale for.

Fakturagebyr

Av miljøhensyn blir det belastet et fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelt slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Søke om tjeneste

Se Søke tjenester for å søke om en tjeneste innen helse og velferd.