Kommunen arbeider kontinuerlig for å sikre og forbedre tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dagens tilbud til denne gruppen er dagsenter, hjemmetjenester, hjelpemidler, avlastningstiltak, institusjonsplass og pårørendeskole.

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Les mer om demens på Helsedirektoratets egen informasjonsside om demens.

Hva gjør du ved mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om at du eller noen du kjenner er i ferd å utvikle demens er det viktig å snakke med noen. Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje er bemannet mellom kl. 9–15 mandag til fredag.

Selve utredningen av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen og videre henvisninger ved behov.

Hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen for rammede og pårørende, for eksempel kalender/klokke som kan hjelpe de som snur på døgnet (se bilde) og tidsbryter på komfyr. 

På nettsiden til Almas hus (Oslo kommunes velferdsteknologiske senter) kan du få inspirasjon til forenkling av hjemmet. Ta kontakt med kommunens demenskoordinator for en drøfting av hvilke muligheter som finnes.

Pårørendeskole

Nedre Eiker kommunes pårørendeskole arrangeres en gang i året. Skolen går over seks kvelder. Temaer som tas opp er blant annet medisiner, tjenester, generelt om demensdiagnosene, hvordan leve med demens i familien, hjelpemidler og kommunikasjon. Deltakerne deles opp i samtalegrupper for å knytte kontakt med andre i samme situasjon.

Neste kurs starter i september 2019.

Demenskoordinator

Demenskoordinatoren skal være et bindeledd mellom personer med demens, pårørende og hjelpeapparatet og samarbeider tett med de ulike helse- og velferdstjenestene i kommunen.

Demenskoordinatoren tilbyr:

  • Informasjon om demenssykdom
  • Veiledning til demenssyke, pårørende og helsepersonell
  • Hjemmebesøk og samtaler utenfor hjemmet
  • Hjelp til kartlegging og utredning av demenssykdom i samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten
  • Kartlegging av behov for hjelp og hjelpemidler som støtter og bidrar til økt sikkerhet

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med demenskoordinatoren for en uformell prat, råd og veiledning:

Rita Ramsøy
Tlf.: 32 23 25 00 (innbyggerkontakt)
Hverdager mellom kl. 08.30–15.00
E-post: