Funksjonshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller diagnoser. Felles kjennetegn er at evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet, er mer eller mindre redusert.

Mennesker med funksjonshemming skal ha tilgang på de samme helsetjenester som resten av befolkningen. Helsetjenestene omfatter både de kommunale helsetjenestene som allmennlege, hjemmesykepleie og helsestasjonstjenester og spesialisthelsetjeneste.

Tjenestekontoret behandler og innvilger søknad om tjenester kommunen gir. Informasjon om hvordan du søker om tjenester finner du her. 

Noen av kommunens tjenester er spesielt tilpasset brukergruppen. Under gis det en kort beskrivelse av tjenester kommunen yter til funksjonshemmede.

Ambulerende team utfører praktisk bistand, opplæring og helsehjelp i hjemmet. Arbeidet som utføres defineres av innholdet i vedtak om tjenester.

Omsorgsboliger med bemanning

Kommunen har flere boliger med personalbase som er tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Boligene er enten eid av kommunen eller er en del av et borettslag.

Økonomisk støtte til kjøp eller bygging av egen bolig

Alle mennesker har de samme rettighetene til å skaffe bolig. I praksis er dette avhengig av inntekt. Mennesker med utfordringer, for eksempel på grunn av lav inntekt, kan få støtte til kjøp eller bygging av egen bolig, blant annet gjennom låneordninger i Husbanken. Ta kontakt med boligtjenesten for informasjon og hjelp. 

Tilrettelegging i egen bolig

Har du behov for tilrettelegging av eller i boligen, kan du hente informasjon om tilskudd til tilrettelegging av bolig hos boligtjenesten og få informsjon om tilgjengelige hjelpemidler.

Aktiviteten

Aktiviteten er navnet på kommunens dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med tilbudet er å skape en meningsfull hverdag med aktiviteter som fremmer mestring og trivsel. Aktiviteten flyttet inn i nybygde lokaler i Killingrudalleen 10 i juni 2019. Tilbudet er åpent mellom kl. 08 og 17. Det vil være mulig med felles transport til og fra Aktiviteten. Dagtilbudet er en betalt tjeneste og må søkes om.

Avlastning kan gis til den som yter omsorg for personer som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Kommunen har flere avlastningstiltak, de kan du lese om på informasjonssiden om avlastning. For utviklingshemmede benytter kommunen i hovedsak Evjeløkka.

I tillegg kan kommunen gi tilskudd til privat avlastning.

Kommunen tilbyr også støttekontakttjeneste og individuell plan.

Mer informasjon om funksjonshemmedes rettigheter kan du lese på NFU sine nettsider.

Handlingsplan

Kontaktinformasjon til virksomheten

Hege henriksen

Virksomhetsleder Virksomhet for funksjonshemmede

Mob: 908 79 453

Sissel Olsen

Tjenesteleder Evjeløkka avlastning og omsorgsbolig

Mob: 953 00 469

Gro Anita Hvamstad Isachsen

Tjenesteleder Aktiviteten og Langrand

Mob: 409 15 533

Lena Lundberg

Tjenesteleder Flisa omsorgsboliger

Mob: 975 31 676

Torunn Fjære

Tjenesteleder Eknes omsorgsbolig og ambulerende team

Mob: 415 93 624