Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan. Det bør utarbeides bare én plan selv om pasient og bruker har tjenester fra flere sektorer.

Koordinator for individuell plan

En tjenesteyter skal oppnevnes som koordinator, og skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte tjenestemottaker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

I Nedre Eiker kommune er det tjenestekontoret som er koordinerende enhet, og har ansvar for individuell plan.

Søke om individuell plan

Se informasjon om søknadsskjema og søkeprosess