Tjenestekontoret har funksjon som koordinerende enhet i Nedre Eiker kommune.

Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester  ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten bidrar til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegger for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Pasientens og brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.