Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og velferdstjenester

Du kan få papirversjon av skjemaet ved å henvende deg til Innbyggerkontakten på rådhuset i Mjøndalen.

Noen tjenester som ytes i hjemmet må du betale for. Her finner du informasjon om betalte tjenester og satser.

Alle søknader behandles av tjenestekontoret

Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon, gjeldende fra 01.07.17

Tjenester kommunen yter

Under finner du oversikt over alle tjenester det kan søkes om, i alfabetisk rekkefølge. Noen av tjenestene må du betale for - informasjon om betalte tjenester og satser for betaling finner du under beskrivelse av den enkelte tjenesten. 

Tjenesten gis som tilskudd, og kan gis  til personer som vurderes å yte særlig tyngende og nødvendig omsorgsoppgaver.

Tjenesten kan gis til familier/hjemmeboende, der pårørende har omfattende omsorgsoppgaver og har behov for at andre ser til den pleietrengende i perioder. Avlastning for voksne utføres i kommunens institusjoner, primært på Bråta helse- og aktivitetssenter. Avlastning for barn utføres ved Evjeløkka avlastnings- og barnebolig.

Alle innbyggere som har forutsetninger for det, må selv sørge for en så god bosituasjon som mulig, og kommunen tilstreber at de aller fleste skal kunne bo i eget hjem. Vi foretar blant annet hjelpemiddelvurdering av egen bolig.

Kommunen har ingen plikt til å skaffe innbyggere bolig, men kan bistå den enkelte på flere måter. 

For å få hjelp til å skaffe bolig må du være folkeregistrert i Nedre Eiker kommune.

Vanskeligstilte personer prioriteres. Ofte er dette personer som ikke har muligheter eller evner til å skaffe seg bolig på det private markedet på grunn av økonomiske forhold, eller trenger tett oppfølging for å kunne mestre å bo. 

Søknad om bolig har eget søknadsskjema.

Les mer om boligtjenesten her

Tjeneste for personer som har behov for omfattende assistanse til praktiske og personlige gjøremål i huset og assistanse i sosiale sammenhenger utenfor hjemmet. Tjenesten setter krav til at personen selv er i stand til å være arbeidsleder for egen tjeneste. Oppgavene kan utføres av kommunen eller av firmaer kommunen har avtale med. Mer informasjon om BPA.

Hjelp til renhold av bolig og/eller innkjøp av matvarer. Hjelp til daglige gjøremål er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester.  Les mer om hjemmehjelptjenester.

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosialt fellesskap og tilrettelagte aktivitetstilbud. Dersom du av ulike årsaker har behov for å treffe andre og være med i et felles sosialt -og aktivitetstilbud, kan du søke om dagplass. Les mer om dagsenter.

For deg som har behov for hjelp til personlig hygiene, toalettbesøk og tilrettelegging ved måltider. 

Tjenesten yter hjelp til opptrening etter funksjonstap. Mer om ergo- og fysioterapitjenesten.

Hjelp til å utføre nødvendig helsehjelp, som for eksempel hjelp til medisiner og sårstell. Les mer om hjemmesykepleie.

Vurdering av behov for hjelpemidler i hjemmet, syns- og hørselshjelpemidler og forflytningshjelpemidler. Tjenesten utføres av fysio/ergoterapitjenesten i kommunen. Tjenestene bistår også med informasjon, tilpassing og opplæring.

Mer om hjelpemiddeltjenesten

Hverdagsrehabilitering skal styrke brukerens funksjonsnivå og har som mål at personen skal mestre gjøremål selv, og utsette mer omfattende pleiebehov.

Tjenesten gis i hjemmet fra et team bestående av spesialsykepleier, hjemmetrener, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen med brukeren lages et skreddersydd opptreningsprogram over 4-6 uker.Opptreningen kan bestå i alt fra å klare å kle på seg selv, koke kaffe, hente posten eller andre hverdagslige gjøremål.  

 Individuell plan gis til personer som på bakgrunn av helsetilstand og funksjonsnivå har behov for langvarig og koordinert tjenestetilbud. IP har eget søknadsskjema. Skjemaet kan også fåes ned henvendelse til innbyggerkontakten. Les mer om IP.

For personer som er avhengig av nødvendig helsehjelp hele døgnet, som ikke kan bo hjemme med hjemmetjenester. Betaling for oppholdet regnes ut i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (vederlagsforskriften). 

Fra 01.07.17 gjelder lokal forsrift om rett til langtidsopphold i institusjon, som skal tydeliggjøre rettigheter for de som har behov for slik tjeneste.

For deg som har behov for hjelp til å tilberede varm mat. Middag blir tilberedt på Solberglia institusjonskjøkken og kjøres hjem. Levering av varm mat er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester. 

Boks som monteres ved inngangsdør til deg som mottar hjemmetjenester og/eller har trygghetsalarm. Husnøkkel ligger i denne boksen, og gjør at hjemmetjenestens ansatte kan komme inn til deg selv om du ikke kan åpne døren selv. Nøkkelboks er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester. 

Omsorgsstønad kan gis som kompensasjon for merarbeid, der omsorgsyter utfører omfattende tilsyn og pleie til familiemedlemmer.

Støtte-/fritidskontakt kan innvilges til personer som har behov for ledsager til sosiale aktiviteter utenfor hjemmet. 

Korte opphold i institusjon for personer som har behov for nødvendig helsehjelp hele døgnet på grunn av funksjonsnedsettelse. Korttidsopphold er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester.  Korttidsopphold utføres vanligvis på Bråta helse- og aktivitetssenter.

TT-tjenesten gis av Buskerud fylkeskommune. Kommunen vurderer behov etter fylkeskommunens retningslinjer. Søknad om TT-tjeneste har   eget søknadsskjema. Skjemaet sendes kommunen sammen med legeerklæring og bilde. 

Det er kommunen som godkjenner søknaden etter de regler som gjelder. Mer informasjon om ordningen finnes på Buskerud fylkeskommunes nettsider.

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp, som gir mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme. Varslingen går direkte tilen  alarmsentral som tar imot henvendelsene og videreformidler alarmer til kommunen. Røykvarsler kan tilknyttes alarmen. Det anbefales at du også installerer nøkkelboks. Trygghetsalarm er en tjeneste du må betale for. Se satser for betalte tjenester. 

Sende søknad

Søknad, skjemaer og dokumentasjon som er relevant for søknaden (legeerklæringer, sykehusjournal o.l.) må sendes per post til tjenestekontoret samtidig med søknaden til følgende adresse:

Nedre Eiker kommune
Tjenestekontor Helse og velferd
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Du kan også benytte kommunens e-postadresse:

Behandling av søknad

Behandling av søknad vil bli igangsatt innen 3 uker etter at den er mottatt. For å innhente nødvendige opplysninger vil det ofte bli avtalt et hjemmebesøk der saksbehandler har en samtale med søker og eventuelt deres pårørende. Det blir fattet et vedtak der det kommer frem om en søknad er innvilget eller avslått, samt omfang av tjenester eller forslag til alternative tjenester.

Klage på vedtak

Du kan klage innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes tjenestekontoret.

Spørsmål om tjenester eller utfylling av søknad

Ta kontakt med tjenestekontoret dersom du har spørsmål. Du treffer saksbehandlere ved å ringe kommunen på tlf. 32 23 25 00 mellom klokken 10.00 og 15.00.

Lovverk og informasjon som regulerer saksbehandling av tjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasientrettighetsloven

Forvaltningsloven

Forskrift om habiliteering og rehabilitering

IPLOS brosjyre