Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.

For å sikre den enkeltes rett til langtidsplass og samtidig tydeliggjøre kommunens plikt til å tilby denne tjenesten, har alle kommuner fått i oppdrag å utarbeide en lokal forskrift som regulerer rett til lantidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester. Forskriften skal inneholde kriterier for tildeling og bestemmelser om venteliste.

Nedre Eiker kommune har utarbeidet lokal forskrift som regulerer dette. Forskriften er vedtatt i kommunestyret 14.06. 2017 og er gjeldende fra 01.07. 2017. 

Les forskriften på Lovdata