Kulturprisen deles ut hvert år. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Nedre Eiker kommune. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Nedre Eiker kommune. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

  • Kulturprisen i Nedre Eiker kommune vurderes delt ut hvert år. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater kan kommunen velge å stå over tildelingen ett eller flere år.
  • Kulturprisen er en æresbevisning og en anerkjennelse til den som mottar prisen. Prisvinneren mottar et diplom og en sjekk pålydende kr 10 000,-.
  • Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag/foreninger eller en institusjon med tilknytning til Nedre Eiker, som gjennom lengre tid eller på en spesiell måte har fremmet arbeid innenfor sjangrene kulturarv, kunst, idrett og/eller friluftsliv. Det legges særlig vekt på at den/de nominerte har markert seg lokalt.
  • Den/de nominerte kan foreslås av innbyggerne i Nedre Eiker kommune. Medlemmene i Utvalg for Oppvekst og Kultur kan også fremme forslag.
  • Kandidatforslag til Kulturprisen sendes Nedre Eiker kommune, Oppvekst og Kultur. Alle forslag må være begrunnet, vise kandidatens bakgrunn og hvem forslagsstiller er.
  • Kunngjøring av frist for innsending av forslag på kandidater til Kulturprisen gjøres gjennom annonsering i dagspresse og på kommunens hjemmesider.
  • Saken legges fram til politisk godkjenning uten innstilling i lukket møte.
  • Offentliggjøring av kulturprisvinneren gjøres i dagspresse og kommunens hjemmesider.
  • Mottakere av kulturprisen i Nedre Eiker kommune vil komme nederst på prioritetslisten hvis de nomineres på nytt de to neste år etter mottakelsen.

Forslaget på kandidater til kulturprisen sendes Nedre Eiker kommune, Oppvekst og Kultur:

Alle forslag må være begrunnet, vise kandidatens bakgrunn og hvem forslagsstiller er.

Frist for levering av forslag på kandidater til kulturprisen: 30. juni 2019. 
Merk søknaden: Kulturpris 2019